Рекордний оптимізм: українські банки налаштувалися видавати кредити

5 листопада 2017, 06:54

Сергій Гусєв

Очікування банків щодо позик стали найвищими з початку 2015 року

Післядовгої перервибанківська система України знову стала прибутковою -чистий"плюс"платоспроможнихбанківвсічні-вересні2017року склав1,4 млрдгрн.Такірезультатизафіксовані,не дивлячисьназбитокзаперше півріччя-"мінус"1,85 млрдгрн.

За данимиНаціональногобанкуУкраїни(НБУ),позитивнимфакторомсталопомітнезменшеннявIIIкварталі2017рокувідрахуваньбанківурезерви-6,18млрд грн,щовдвічіменшеза аналогічний показникзаIIквартал.Середіншихпозитивнихтенденцій-зростаннячистогопроцентногодоходуза операціямизнаселенням,атакожчистихкомісійнихдоходіввідрозрахунково-касовогообслуговування.

Всецене могло непозначитисяна ставленнібанківдо кредитування.
Реклама

НастроїбанківщодокредитуванняНБУоцінюєкоженквартал,проводячиопитування.Останнєзнихпроходилоз 21 вересняпо 9 жовтня,вньомувзяли участькредитніменеджери67банків,часткаякихвзагальномуобсязіактивівбанківськоїсистемистановить97%.УзвітінаведеніоцінкастанукредитногоринкувIIIкв.2017рочікуваннянаIVкв.інанайближчі12місяців.

Результатипредставленінаконсолідованій основіякбалансвідповідей.Тобтоякрізницяміжзваженимичасткамиреспондентів,якізвітуютьпро збільшенняпевногопоказникапройогозменшення.Балансможеприйматизначеннявдіапазоні±100%.Позитивнийбаланссвідчитьпро те,щореспондентивціломуочікують збільшенняпоказника.

Реклама

Ключові показники на перспективу

76%респондентівочікуютьзростанняобсягукорпоративнихкредитів,балансвідповідейсклав41%-найвище значеннязпочатку2015 року.Зростанняспоживчогокредитуванняочікують64%опитаних(балансвідповідей96%).Близькотретинибанківпрогнозуєпідвищенняякостікредитногопортфелякорпоративнихклієнтівідомогосподарств.Алебалансвідповідейбувнегативним(-5%)черезпесимістичніочікуванняокремихвеликихбанків.

Вціломуреспондентирозраховують,щовнаступні12місяцівзбільшатьсядепозитикорпораційінаселення(балансивідповідейвідповідно38%і46%)

Корпоративний сектор

Понад дві третиниреспондентівзаявили,щовIIIкварталі2017рокустандартисхваленнякредитнихзаявоквкорпоративномусегментіне змінилися.Банкидещо підвищилистандартидлякредитівмаломуісередньому бізнесу,довгостроковихівалютних.

Зниженнякапіталізаціїіпогіршеннякурсовихочікуваньназванічинниками,через якібанкипосилюваливнутрішнінормативиікритеріїкредитноїполітикивкорпоративномусегменті.Негативний впливцихчинниківчастковокомпенсувалипідвищенняконкуренціїміжбанкамиіочікуваннящодозростанняокремихгалузейекономіки.

НаIVкварталбанкипрогнозуютьзниженнястандартівкредитування,перш за вседлягривневихікороткостроковихкредитів.

Як зміняться показники корпоративного сектора в вашому банку протягом наступних 12 місяців?,% відповідей

Реклама

Показник

Знизиться

Не зміниться

Зросте

Кредитний портфель

Реклама

14,9

5,4

79,7

Депозити

15,5

9,3

75,1

Якість кредитного портфеля

26,1

39,5

34,3

 

УIIIкварталібанкисхвалювалибільшекредитнихзаявок,ніжупопередньому,балансвідповідейзрісз13%до16%.Значнорівеньсхваленнязбільшивсявсегментахкороткострокових,гривневихікредитіввеликимпідприємствам.

Головнимфактором,якийпозитивновплинувнадинамікукорпоративногокредитуваннявIIIкварталі,булозниженняпроцентнихставок.Такожреспондентивказалиназниженнябанкаминепроцентнихплатежів.У тойжечасбанкипосилювалиобмеженнядлякорпоративнихпозичальників,встановленівкредитнихугодах(перш за вседо великих підприємств).

Як зміняться стандарти схвалення заявок на кредити корпоративному сектору протягом IV кв.?,% відповідей

 

Посиляться

Не зміняться

Пом'якшаться

В цілому

1, 0

77,0

22,0

Кредитималимісереднімпідприємствам

26,0

48,7

25,3

Кредити великимпідприємствам

0,6

77,2

22,2

Короткострокові кредити

0,6

65,8

33,6

Довгостроковікредити

3,9

75,4

21,7

Кредити в національній валюті

0,7

68,6

30,7

Кредити в іноземній валюті

2,9

90,8

6,4

УIIIкварталіпродовжувалося зростанняпопитунакорпоративнікредити,хочапро цезаявилименшебанків,ніжкварталтому.Попитзріснавсі видитакихкредитів.Йогопідживлювалипотребипідприємстввоборотномукапіталііінвестиціях,зниженняпроцентнихставокінеобхідністьреструктуруватиборги.
Унаступномукварталібанкиочікуютьподальшогозростанняпопитунавсівидикредитівдлябізнесу.

Як зміниться попит корпоративного сектора на кредити в IV кв. без урахування сезонних змін ?,% відповідей

 

Знизиться

Не зміниться

Зросте

В целом

0,2

21,5

78,3

Кредитималимісереднімпідприємствам

0,1

34,2

65,6

Кредити великимпідприємствам

0,0

42,5

57,5

Короткострокові кредити

0,1

19,1

80,7

Довгостроковікредити

0,2

48,6

51,2

Кредити в національній валюті

В тренді
У скільки обійдеться українцю великодній кошик-2021 (відео)

0,1

23,8

76,1

Кредити в іноземній валюті

1,1

59,7

39,3

 

УIIIкварталібанкиоцінилиборгове навантаженнявкорпоративномусекторіяквисоке.Однаккількістьбанків,яківказалинатакузакредитованность,зменшиласядо28%з34%впопередньомукварталі.Закредитованістьвеликихпідприємствзалишиласязначною(39%респондентіву порівнянніз47%вминуломукварталі).Боргове навантаженнямалогоісередньогобізнесубанкиоцінюютьяксереднє(72%опитаних).

Сектор домогосподарств

УIIIкварталіокремівеликібанкиістотнопосилиливнутрішнінормативиікритеріївідборупозичальниківвсегментіспоживчихкредитів.Прицьомучвертьреспондентівпротягомкварталупослабиластандарти,а65%-залишилиїхнезмінними.

Як зміняться показники домогосподарств в вашому банку протягом наступних 12 місяців ?,% відповідей

 

Знизиться

Не зміниться

Зросте

Кредитний портфель

0,8

3,1

96,1

Депозити

3,8

5,4

90,8

Якість кредитного портфеля

5,5

41,8

52,7

 

Змінастандартівкредитуванняокремимивеликимибанкамивспоживчомусегментібулавикликана,за їхнім твердженням,ослабленнямконкуренції,зниженнямкапіталізаціїіліквідноїпозиції,очікуванимпогіршеннямплатоспроможностіпозичальниківізростаннямризикузастави.Однакпереважнабільшістьреспондентіввідзначили,щовпливвсіхцихфакторіввIIIкварталіне змінився.

Віпотечномукредитуванністандартисхваленнязаявокпослаблюютьсячотири кварталипоспіль.БанкиочікуютьнезначногозниженнявIVкварталістандартівкредитуваннядомогосподарствяквспоживчому,таківіпотечномусегментах.

Як зміняться стандарти схвалення заявок домогосподарств на кредити в IV кв.?,% відповідей

 

Посиляться

Не зміняться

Пом'якшаться

Іпотечні

0,2

75,0

24,9

Споживчі

28,5

26,5

45,0

 

УIIIкварталібанкисхвалювалибільшезаявокякнаіпотечні,такінаспоживчікредити,балансвідповідейсклав7%дляобохсегментів.Головнийфактор-зниженняпроцентнихставок.Продолжалсязростанняпопитудомогосподарствнакредити.36%опитанихзаявили,щовінзбільшивсянаіпотекуі42%-наспоживчікредити.Основнимфакторомпідвищенняпопитунаіпотекубулопожвавленнянаринкунерухомостііполіпшенняспоживчихнастроїв.

Як зміниться попит домогосподарств на кредити в IV кв. без урахування сезонних змін ?,% відповідей

 

Знизиться

Не зміниться

Зросте

Іпотечні

0,1

70,0

29,9

Споживчі

0

21,7

78,3

 

УIVкварталібанкиочікуютьзростанняпопитунаспоживчітаіпотечнікредити,балансвідповідейсклаввідповідно39%і15%.Більшістьбанків(67%)вважаєсреднім нинішнєборгове навантаженнядомогосподарств.

Очікування змін у рівні ризиків

28%банківзаявилипро збільшеннявIIIкварталікредитногоризику.Балансвідповідейсклав12%ібув порівняннийзочікуваннямиминулогокварталу.Валютнийризикзмінивтрендізбільшивсявсуперечочікуванням,щовінзменшиться.Це пояснюєтьсязростанням і коливаннями курсу долара до гривнівкінцікварталу.Процентнийризикбувнизькимпротягомтрьохостанніхкварталів.Ризикліквідностізменшився,про щозаявили22%банків.Подолавшинаслідки червневої кібератаки,більшістьбанків(81%)вказалинанезмінністьопераційногоризику.

Як зміняться ризики для вашого банку в IV кв.?, % відповідей

 

Знизиться

Не зміниться

Зросте

Кредитний

4,8

67,2

28,0

Процентний

30,0

68,7

1,4

Валютний

3,4

45,3

51,2

Ліквідності

5,9

93,6

0,4

Операційний

0,7

72,9

26,3

 

Банкиочікують,щокредитний,валютнийта операційнийризикизростуть уIVкварталі(балансвідповідей-відповідно25%,24%і13%).У тойжечасвонивважають,щозменшитьсяпроцентнийризик,аризикліквідностізалишитьсянезмінним.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти