Ілюзія інтеграції

Однією зі складових інтеграції з Європою є синхронізація української енергосистеми з європейською

Дляотримання вигоди відтакого рішенняУкраїні потрібнопровестивелику роботупротягом декількох років .Покищо процесбуксує.Якщо торікчиновникиз міністерстваенергетикизаявляли,щопроектсинхронізаціївітчизняноїоб'єднаної енергосистемиз європейськоюбуде реалізованийдо 2017 року,то цього рокузарубіжні експертивисловлюють сумнів , що це відбудетьсянавітьв 2020 .

Щобкудисьувійти , требазвідкисьвийти

Реклама

ЗаразенергосистемаУкраїнисинхронізована зпострадянськоюоб'єднаною енергосистемою , до якої входятьмережі Росії , Білорусі , Молдови таПрибалтики.Тепер же мовайде про те,щобаналогічнийрежимпрацювавз країнами Європи.Що отримаєУкраїнавідсинхронізаціїз європейською системоюENTSO -E ?Крімобов'язковоговзаємногопідтримки надійності енергосистем , це можливістьнарощування експортуелектрикивєвропейськікраїни, і , відповідно, більшвисоке завантаженнявітчизнянихелектростанцій.Післясинхронізаціїукраїнської та європейськоїенергосистемекспортелектрикиможе бути збільшенийв 5-6разів.У тойже час у разіфорс -мажорів,як , наприклад,минулої зими , количерез блокуванняпоставоквугілля на ТЕСкраїнідовелося вводитивіялові відключення ,Україназавжди можеімпортувати електрикуз країн Євросоюзу.

Крімтого,вУкраїнізможуть працюватиєвропейські енергетичніоператори , а значить,з'явитьсясправжня конкуренція .Псевдопроблеманадмірномонополізованогоринку,наякій так люблятьпіаритисяукраїнськічиновники , вирішитьсясамасобою.Правда,це можливо за умовипроведеннявсіх запланованихреформенергоринку.

Конкуренція ,всвоючергу,дозволить зробититарифну політикупрозорою і зрозумілою , атарифи на електрику-обгрунтованими.Самеконкуренціябудевизначати тарифи , ане владачибізнес,що вкрай важливодлязахистуінтересів споживачів.

Нуі нарештіфактор ,якийвнинішній часвиходить на першийплан:Україназнизить залежністьвід Росіївенергетиці.Синхронізація зєвропейською енергосистемою передбачає від'єднання відросійської енергосистеми .Країнауспішноз'їжджає зросійської газової голки , те ж самемає статися зголкоюенергетичноюта вугільною .

Який шляхпотрібнопройти

Длятого,щобсинхронізуватиенергосистеми,Українаналежить виконатибагато умов .Про те, якйдуть ціпроцеси , українські таєвропейські експертиіучасникиенергоринкуговорилина міжнародній енергетичнійконференції"Виклики таможливостіпрактичної інтеграціїз енергосистемамикраїн центральноїЄвропи",яка була організованаКиївськимінститутоменергетичних досліджень .

Запитна підключення доконтинентальноїенергосистеміЄвропиУкраїнаіМолдова , яка йдепо такомуж шляху,зробили щев 2006році.Але тількив 2012 рЄврокомісія затвердилагрантове фінансуванняпроекту,ав 2014 рбуло підписано угодуз учасникамиконсорціумуENTSO-E ( Румунією , Польщею , Болгарієюта Угорщиною-прикордонними країнами ,через які будездійснюватисяпідключення,атакожСербією іБельгією ) .

АндрійВовк,виконавчийдиректоркомпаніїChechPol Energy( Україна ), яка працюєнадпроектомвключенняУкраїнивєвропейську енергосистему , розповів, щонаданий моментзібрано та проаналізованоданіенергомережіУкраїни .Завдякиспеціальній програміпідготовленакомп'ютернамодельукраїнської енергосистеми2020Ця модель буласхваленаенергетичнимконсорціумом .Аналогічнийзбірданих ведетьсяпогенерації тадиспетчерського управлінняенергомережею .Окремопроводиться аналізінформаціїдлямайбутнього договорупро синхронізацію :данихпро власниківукраїнських мереж ,управлінні цимимережами,роботі ринкуторгівлі електроенергією , конкуренціїнацьому ринкута ін .

ДаніелаБольборічі , керівник відділу розвиткумережрумунської компаніїTranselectrica ,якакерує проектомпідготовки досинхронізації,розповіла, що післятого,якбудуть дослідженіможливостіелектростанцій і мереж ,Україні та Молдовібуденеобхіднопривестисвоїенергосистемидо стандартів ЄС .Цесамийскладний і дорогийетап,оскількибільшістьобладнання та мережвУкраїнізношені.Після цьогопочнеться стадіятестування і , у разі успіху , підключенняенергосистем.Пані Даніелаприпустила, щовстигнути всеце зробитидо 2020 рбуде вкрай складно,більш ймовірнадата-2025 .

Європейцідужеобережно ставлятьсядо цього проекту.Двіновихкраїни ,якіувіллютьсяв єдинеенергопростору ,повиннігарантуватиповну безпекусвоїхмереж.Покищо найбільшіризикикриються самевїхтехнічному стані. ЯкщовУкраїнівідключитьсяенергоблокодній зі станцій , це не повиннопривестидо збою в роботіенергосистемІспаніїабоФранції .

Паралельно з підготовкоюдо синхронізаціївУкраїнійдепроцес імплементаціїенергетичногозаконодавства з європейським , аджебезбазових законів ,таких , як законипро ринокелектроенергії тазакону прорегуляторініякіконкретні проектиі, тим більше , наданняфінансування з бокуЄС неможливі.

Реклама

Що заважаєграндіознимпланам?

Народнийдепутат,заступник голови комітетуз питань енергетикиЛев ПідлісецькийпроцитувавпрезидентаУкраїнипро те, щоуспіхувгазовій сферіУкраїна досяглазавдяки відсутностіінтересіввисокихпосадових осібвгазовій сфері.Відповідно,продовживнардеп , за відсутностіособистих інтересівчиновниківвелектроенергетиціможна досягтиуспіху ітут. "Потрібні реальнідії .Потрібнадеолігархізаціяекономіки, зокрема ,енергетичної , коли керівництвобудедуматипро інтереси країнивцілому,а непро закупівлю обладнаннядляенергосистемивінтересах певнихосіб", – натякнувнардепнаскандальнупрограмуобов'язковоїзакупівліукраїнськимиобленерготрансформаторіввиробництвапідприємств російськогоолігарха КостянтинаГригоришина.

Адаптаціядо європейського енергетичногозаконодавствапросуваєтьсявкрай повільно.Чого вартийзаконопроектпро орган , що регулюєенергетику ікомунальні послуги( НКРЕКУ ) .За 20років існуваннярегулятора,контролюючоголедь неполовинуобсягу ринкутоварівта послуг України,законупро нього небуло.Зараз розробленітри варіантицього закону, жоден зяких ненабрав достатню кількістьголосів у Верховній Радіі був відправленийна доопрацювання.Очевидноі , і цейзакон , і другий , не менш важливий ,про ринокелектроенергії , розглядатимутьсявже восени,адже депутатиднямипідуть на канікули .

Представник ЄврокомісіїТорстенВоллертпідкреслив, щодлямайбутньої співпраціУкраїни та ЄСдуже важливадеполітизаціяенергетики,чесна конкуренціяна енергоринку , атакожзрозумілі і прозоріправила .З усіма цимифакторамивкраїні є великіскладності.Воллерттакожвідзначив проблему , про якуприсутнівважали за краще неговорити : "На жаль , корупціявУкраїніне зменшується ".Міністренергетики ВолодимирДемчишинвважає, щооднимз варіантів зниженнякорупціїє приватизаціядержавних частоквенергетичнихпідприємствах .НащоВоллертвідповів:"Приватизація...Будемореалістами.Я незнаюжодної європейськоїкомпанії,яка була бготоваінвестуватизаразвукраїнські підприємства.У васнемає законів ,немає умов".

Представникугорськогорегуляторау сфері енергетикиКріштіанТойдав порадуукраїнським колегам,яка універсальнадлявсіхсферукраїнської економіки :"Шляхдлявасодин:приймайтеі застосовуйтестандартиЄвросоюзуі не чекайтеприцьомудопомогиіноземців.Історіянавчилаугорців,що якщоми щосьхочемо зробити , топотрібно нечекати допомогиз інших країн, аробити це самим , за допомогоюсвоїх фахівців".

Реклама

Що маємо ,не бережемо

НаЗахідній Україні єзнаменитийБурштинський енергоострів , утворенийнабазіБурштинської ТЕС , блокиякої вжедавносинхронізовані зєвропейською енергосистемоюENTSO -Eі працюютьокремо віденергосистемиУкраїни .Станціяуспішноекспортує електроенергіюдо країн Європи.

Днямисталовідомо, щоз подачіНКРЕКУчерез ДП"Енергоринок " намагаютьсяпровестирішення про переведенняБурштинської ТЕСназагальнетарифоутворення .Здавалося б , при чому туттариф?Справа в тому , що технічніособливості роботивсистеміENTSO -Eвідрізняються від вимогенергосистемиУкраїни .Томуз 2004 рдляенергоблоківБурштинської ТЕСвстановлюєтьсятарифз урахуванням режиму роботив європейськіймережі .Зниженнятарифуза виробленустанцієюелектроенергіюпризведе до того , що у неїпросто небуде коштівнасвоєчаснузакупівлю вугілляі виконаннятехнічних вимогENTSO -Eдо мережіта обладнання.

Це поставитьпід загрозу функціонуваннявсьогоБурштинськогоострова.Електростанціяперейде на роботуменшимскладомблоків,експорт електроенергіїзупиниться,податкові тавалютні надходження , настільки важливізараздля країни,знизяться,а вугілляльвівсько- волинськихшахтаріввиявиться незатребуваним.Українавтратитьпозиціїнаєвропейському ринкуелектроенергіїі не зможевиконувати функціїманевренихпотужностейдляєвропейськоїенергосистеми.

Виходить, щонезважаючиназаяви чиновниківпро підтримкукурсуна об'єднанняукраїнської та європейськоїенергосистем ,тут жеприймаютьсянелогічні рішення , цейкурсблокують .ДестабілізаціяроботиБурштинськогоостровасуперечитьпланамуряду щодосинхронізаціїенергосистем.Нагадаємо, щоУкраїнізнадобилосяблизько 250 млндолі 7 роківдлямодернізації об'єктівінфраструктуриБурштинськогоострова , щобсинхронізаціяз Європоюсталаможлива.Сьогоднішнінепродуманірішення можутьзвести нанівецьвсі докладеніранішезусилля.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,50
49,52
50,69
27,61
51,90
49,90
50,90
27,89
53,05
51,38
51,63
27,56
53,50
51,50
51,50
28,21
53,99
52,49
53,99
28,48
56,99
54,99
54,99
28,97
56,99
54,99
54,99
28,98
57,88
54,39
54,49
28,65
58,99
56,99
55,99
28,98
-
48,90
49,01
27,00
Відставка Бориса Джонсона
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
ТОП-5 у сфері IT
Затребувані спеціалізації
Програмування

Програмування

Інженер

Інженер

Системи управління підприємствами

Системи управління підприємствами

Web-інженер

Web-інженер

Web-майстер

Web-майстер

Актуальні пропозиції 🔥
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Класи житла
В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

1 /2
Все про квартири
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

61676.21

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

3390.59

Litecoin (LTC)

85.57

Ripple (XRP)

0.59

Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти