Платити за опалення тільки своєї квартири: чи завжди це вигідно

20 жовтня 2018, 07:52

Олександра Романюк Олександра Романюк

Нове законодавство дає таку можливість

Жителі старих будинків отримали право встановлювати індивідуальні лічильники тепла. Про цеднямиповідомиввіце-прем'єр-міністр-міністррегіональногорозвитку,будівництватажитлово-комунальногогосподарстваГеннадійЗубко.

Реклама

"Відтепер українці можуть самостійно обирати оптимальну систему індивідуального обліку тепла. Це можливість економити споживання тепла і платити виключно за власним лічильником. На засіданні Кабміну прийняли важливу постанову, якою затвердили відповідний порядок!", -написав Геннадій Зубко на своїй сторінці в Facebook.

1539962935.3358

Міністр нагадав, що раніше індивідуальний (поквартирний) облік був доступний тільки для жителів порівняно нових будинків, з горизонтальною системою опалення. Жителі старих будинків, де відсутня технічна можливість встановити індивідуальний лічильник, платили за будинковим лічильником, пропорційно площі квартири. Після прийняття Закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" в минулому році жителі будинків з вертикальною розводкою також можуть встановлювати прилади-розподілювачі, які також дозволять регулювати температуру в квартирах і економити на оплаті за тепло. Постанова Кабміну №829 від 10 жовтня регулює правила і порядок установки таких приладів.

"Доплачувати потрібно буде лише за обігрів загальних місць користування і допоміжних приміщень, згідно площі квартири", - попередив Геннадій Зубко.

"Сама по собі поява можливості для споживачів самостійно вирішувати, як їм краще оплачувати за тепло – тільки за показаннями загальнобудинкового лічильника або відповідно до показань індивідуальних приладів обліку – це однозначно позитив. Люди з розподільниками будуть більше мотивовані економити теплову енергію, підвищувати енергоефективність свого житла. Але буму установки розподільників тепла в найближчий рік по ряду причин очікувати не доводиться. Це можливість на перспективу, навіть не найближчий рік-два, а набагато довше", – вважає енергоаудитор, менеджер проектів ДТЕК ЕСКО Сергій Свистюк.

Як будуть рахувати тепло для кожної квартири

Реклама

У більшості будинків, побудованих після 2009 року, система опалення горизонтальна, і поставити індивідуальні теплові лічильники, які будуть фіксувати різницю між теплом на вході і виході труби з квартири, можна без проблем. Але таких будинків в Україні – всього близько 10% від загального числа багатоповерхівок. У решти 90% житлових будинків – з вертикальною розводкою – тепло в кожне приміщення надходить по окремих стояках, і тут одним лічильником не обійдешся. Тому до останнього часу жителям таких будинків відмовляли в праві на індивідуальні лічильники тепла.

Однактехнічнаможливістьіндивідуальногопідрахункуспожитоготеплавбудинкахзвертикальною розводкоюіснує(hit cost avocators),ів багатьохєвропейськихкраїнахнеюдавнокористуються.ТеперцеможливоівУкраїні.

ЯкрозповіладиректорОфісупідтримкиреформприМінрегіонбудіЮліяПерчук,дляіндивідуальногооблікутеплавбудинкахзвертикальною розводкоюпотрібнобудеставитинакожнубатареюприлад-розподільник.Акрімтого-терморегулятор.

"Першніжставитиприлад-розподільник,накожній батареїпотрібнобудевстановититерморегулятор.Це обов'язкова умова.Томущоіндивідуальнийобліктеплавводитьсясамезарадитого,щобжителімоглиекономити",-пояснюєЮліяПерчук.

Встановлюватитерморегуляторикращедопочаткуопалювальногосезонуабопісляйогозакінчення,томущотакіроботивимагаютьрозгерметизаціїсистемиопалення.Аот прилади-розподілювачівстановлюютьсязовнібатареїікріплятьсядо нихмагнітамиабоболтами.Виглядаютьвониякпультвідкондиціонера,тількибезкнопок.Показникивисвічуютьсянаекраніприладу.

"Крім того, в будинку встановлюється прилад, який зчитує сигнали з індивідуальних розподільників. І вони працюють як одна система. Причому чим більше квартир оснащені такими індивідуальними приладами обліку, тим вище точність показань. В ідеалі до системи повинні бути підключені хоча б 75% квартир. Але, з урахуванням наших реалій, в постанові закладена норма про те, що будинок може перейти на індивідуальну систему обліку тепла тільки за умови, що хоча б 50% квартир дадуть на це свою згоду. При цьому поверховість будинку ролі не грає", – говорить Юлія Перчук.

"Практика європейських країн показує, що краще, щоб в будинку 100% квартир були обладнані розподільниками. Це впливає на точність розрахунків і обліку тепла, а також мінімізує залежність від "недоброчесних сусідів"які можуть просто перекрити у себе регулятор, щоб зігріватися за рахунок квартир збоку, зверху, знизу ... ", – зазначає Сергій Свистюк
.

Розподільникикоштують близько600-1000грн.назаприлад.Длятрикімнатноїквартиринеобхіднобудевстановитимінімум4розподільника(набатареївкожній кімнатіплюскухня).Тобтобюджеттількинарозподільникискладе близько2400-4000грн.Алецюсумунеобхіднопомножитивкілька разів,оскількикрімрозподільниківнеобхіднощевстановититерморегуляториібайпасинабатареї,якщоїхнемає.Цедозволитьжителямквартиррегулюватитемпературубатарейівпливатитакимчиномнаобсягиспоживаноготепла.

Реклама

До цьогонеобхіднобудедодативартістьконцентраторівінформаціїзрозподільниківчерезрадіозв'язокідоступомвінтернет.Не кожнасім'ябудеготовавикластизаразвід6до12тис.грн.натакий,здавалосяб,корисний захід.

"Прицьому,необхіднознатиірозуміти,що100%перекриттярегуляторанабатареїне забезпечить"нульовий"платіжзатепловуенергію,оскількиєщеопаленнямісцьзагальногокористування,втративвнутрішньобудинковихмережах,якіфіксуватиме загальнобудинковий приладобліку",-застерігаєменеджерпроектівДТЕКЕСКОСергійСвистюк.

Установкоюприладів-розподільниківвУкраїніпокизаймаютьсяліченікомпанії.УМінрегіонірозраховують,що,колинормизаконупочнутьреалізовуватися,такихпропозиційнаринкустанебільшеіцінизнизяться.

Про технічну можливість та економічну доцільність

"Вибрати оптимальну систему індивідуального обліку можна за технічною можливістю інженерних систем в будинку", -заявив Геннадій Зубко.

ПостановоюКабміну№829якраззатверджений"Порядоквизначеннятехнічноїможливостівстановлення вузліврозподільногооблікутепловоїенергіїтаекономічноїдоцільностіустановкиприладів-розподільниківтепловоїенергії".

В"Порядку..."говориться,щовизначатинаявністьтехнічноїможливостідляустановкивузліврозподільногооблікубудутьліцензованіінженерипо внутрішніх мережах.За результатамиперевіркивонискладаютьактвідповідностібудинкунаступним критеріям:

  • - окремевідгалуженнясистемиопаленнядляокремогоприміщення,наявністьякоговстановленопід часвізуальногооглядуіякепередбаченопринциповою схемоювнутрішньобудинковоїсистемиопалення;
  • - принциповою схемоювнутрішньобудинковоїсистемиопаленняпередбаченатехнічнаможливістьустановкиавтоматичнихрегуляторівтемпературивприміщеннях,щоне призведе допорушеннягідравлічногорежимувнутрішньобудинковоїсистемиопалення;
  • - під часустановкивузларозподільногооблікубудезабезпеченодотриманнявимогизастосуваннязасобу вимірювальноїтехнікитаумовйогоналежноїексплуатації,яківказанівтехнічнійдокументаціїнацейприлад;
  • - можливістьзабезпеченнявільногодоступудлязняттяпоказаньприладуобліку,йогообслуговуванняізаміни.
Реклама

Упостановізазначено,щорозподільніприлади облікуможутьбутивстановленітількивтихбудинках,яківідповідаютьвсімперерахованимкритеріям.Якщожякомусь ізкритеріївбудинокне відповідає,вактіможутьбутизапропонованізаходи,здійсненняякихдозволитьвстановитивузлирозподільногообліку.

Аосьекономічнадоцільністьустановкирозподільниківтепловоїенергіївбагатоквартирномубудинкувизначається"власником(власниками)будинкуабоіншою особою,яка визначенавласниками",йдетьсявпостанові.Критеріємекономічноїдоцільностівважаєтьсятермінокупностіустановкиприладів.Якщоприладиокупаютьсязатермінсвоєїслужби,встановлюватиможна.

"Оцінкуможливостііекономічноїдоцільностіустановкирозподільниківможутьвиконуватиенергоаудиториврамкахкомплексногоенергетичногообстеженнявсьогобудинку.Середіншихзаходівз енергоефективності та енергозбереження,енергоаудиторможезапропонуватиіустановкурозподільниківізробитипопереднєтехніко-економічне обґрунтуванняданогозаходу",-говоритьСергійСвистюк.

Що потрібно зробити, щоб прибори окупились

Експерт зЖКГАндрійНикончуквважає,щоможливістювстановлюватиіндивідуальніприлади облікутеплазахочутьскористатисябагато хто.

"Недогріви-цебичсучасноїсистемицентралізованогоопалення.Установкалічильниківірозподільниківнабатареюдозволитьлюдямекономити,такщоцебудекористуватисяпопитом.Звичайно,якщобудутьчітковизначенізобов'язанняустановниківлічильниківісхемирозподілурахунків,якібудутьприходитинаспоживачів.Зурахуваннямтихквартир,хтовстановив,іхто невстановивлічильники,якбудеоплачуватисяопаленнязамісцязагальногокористування,наякілічильники небудутьставитися,іт.д.",-говоритьексперт.

Найбільші можливості по економії теплової енергії лежать далеко за межами окремих квартир – на рівні всього будинку. Стіни, інженерні комунікації, горище, підвал, дах, під'їзд у всього будинку загальні. Тому без енергоаудиту всієї будівлі жителям не обійтися. У звіті про енергоаудит можуть бути запропоновані заходи для досягнення максимального ефекту від поквартирного обліку. А це загальнобудинкові роботи, наприклад, обладнання автоматизованої системи управління теплоносієм (ІТП), балансування системи (при цьому бажано застосовувати автоматичні клапани), утеплення трубопроводів і забезпечення загальнобудинкового обліку, якщо його немає. ІТП за допомогою погодозалежної автоматики буде сам регулювати витрату і температуру теплоносія в будинку в залежності від температури повітря на вулиці

"Автоматикадозволяєекономитивід10%тепла,івідповідновитратимешканцівнаопалення.Балансуваннястояківза допомогоюспеціальнихклапанівдозволяєвирівнятигідравліку,щоббулооднаковоне жаркоіне холодно,анарівнікомфортних18-21градусів.Можливо,десьдоведетьсямодернізуватиабозамінитинасосициркуляціїтеплоносія,встановитиперетворювачічастоти.Всіцізаходи,їхдоцільність,вартістьітерміниокупностіповиненрозрахуватиенергоаудитор",-говоритьменеджерДТЕКЕСКОСергійСвистюк.

ЗаходипомодернізаціїІТПібалансуваннюстояківможутьобійтисядляодногобудинкувід300до700тис. грн.,що можна порівнятизвитратамиполовинимешканцівнаустановкурозподільників.Можевиявитися,щонабагатопростішеоб'єднатисусідівнавколоідеїмодернізаціїІТПібалансуваннядлякористііекономіїнарівнівсьогобудинку.Профінансувати такіроботиможнаабозарахунок"теплихкредитів",міськихгрантівза програмами"70/30",абоенергосервіснікомпанії(ЕСКО)зможутьпрофінансуватиівиконатипідключтакізаходи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін на екстреному засіданні 19 жовтня підвищив ціну на газ для населення.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти