Проблемна реформа: що потрібно знати про мораторій на продаж землі

21 грудня 2018, 08:18

Скасування мораторію на землю може привести до розквіту агробізнесу та банківського сектора. Головне – грамотно прописати закон

20 грудня в Українівдесятийразпродовжили мораторійна землю: Радавирішилазалишитивсиліформальну заборонунапродажземельсільгосппризначення."За"проголосував231депутатпримінімальнонеобхідних226голосах.

Реклама

Спочаткувпарламентвносилося16законопроектівпро мораторійнапродажземлі.Унихдепутатипропонуваливідкластипитаннядо 2024або2030 року,ввести"вічний"мораторійабодозволитистворенняринкуземлітількипісляВсеукраїнськогореферендуму.

Рішенняпро продовженнямораторіюєчистополітичним,аджезгідно з поточною редакцієюЗемельногокодексу,покупка-продажземлісільськогосподарськогопризначеннявУкраїнівсеодно недопускаєтьсядовступувсилузакону"Про обігземель".Втім,якпоясниливМінагропроді,навітьпісляприйняттяцьогозаконудлязапускуринкуземлівУкраїнізнадобитьсядвароки,томурішенняпро продовженнямораторіюназемлю,посуті,нічого незмінює.

Нагадаємо,щощевтравні2018року президентУкраїниПетроПорошенкозновузаявивпро необхідністьвирішитиземельне питання,томущоскасуваннямораторіюнапродажземельсільгосппризначенняєоднієюзвимогключовогокредитораУкраїни-Міжнародноговалютногофонду,іпрописанавкоаліційній угоді.Однакніякихтермінівглавадержавине назвав.

Про те,якрозвиваласяепопеязукраїнськимземельним питанням,читайтевспеціальномуматеріалісайту"Сегодня".

Перекладали відповідальність

Реклама

Земельній реформівУкраїнітрохи менше,ніжукраїнській Незалежності:це питаннявлада не може вирішитиз 1991 року.Длятого,щобстворитивкраїніінфраструктуруринкуземліізабезпечитинормативневрегулюванняземельнихвідносин,як тимчасовий захід18січня2001року ВерховноюРадоюУкраїнибувприйнятийзакон2242-III,якийувійшоввновітнюісторіюУкраїниякмораторійнапродаж сільгоспземлі.

Відповідно до закону,доприйняттяЗемельногокодексувласникипаївне можутьпродавати,даруватиабоіншимчиномвідчужуватиземельніділянки-протезможутьпередаватиїху спадокіпродаватидлядержавнихігромадськихпотреб.Мораторійдіятимедотихпір,покипарламентне приймезакон"Про обігземель".

Передбачалося,щомораторій діятимедо2005 року,аледлядепутатів"тимчасовий захід"-поняттянепевне.Діютимчасової заборонипродовжували10разів-в2004, 2006,2008, 2010,2011, 2012,2015 року,20162017і2018роках.Ітількив 2016 роціурядвпершечіткозадекларувавнеобхідністьзняттямораторію,алетакіне знявйого.Нанеобхідностірозробкизаконодавствадлязапускуіфункціонуванняринкуземліне разнаполягавпрезидентПорошенко.

Коли в черговий раз Рада продовжиламораторійнапродаж землі10листопада2015 року,однією зпроблем,чомуне вдаєтьсяшвидкопідготуватиіприйнятинеобхіднізакони,депутатиназивалинезавершеністьпроцесустворенняземельногокадастру.ЗасловамиглавиДержгеокадаструМаксимаМартинюка,натоймоментдержавнийземельнийкадастрбувзаповнений лишена11%.Длязавершенняінвентаризаціїземельнеобхіднобулоблизько2,5 млрдгрн.

Прицьомуофіційноповідомлялося,щоз 1 січня 2013року вУкраїні запрацювавелектронний земельнийкадастр,вякомуміститьсяінформаціяпро50 млнділянок.Алеякзавжди,вінвимагавдоопрацюванняіпофактубувмарним.

Реклама

Середіншихпроблембула відсутністьвкраїніЗемельногобанкуіАграрноїбіржі.

ПрофільнийкомітетВР"відфутболив"розробкузакону"Про обігземель",якийповиненбувбутиготовийдо 1 березня2016 року,Кабінетуміністрів,атойпередавестафетуМінекономрозвиткуіМінАПК.Але віз,як то кажуть,інинітам.

  "За" і "проти" земельної реформи

Гарячідискусіїнавколомораторіюзокремаіукраїнськогоринкуземлівціломукиплятьвжебагатороків.Якщопідсумувативсі"за"і"проти",товиходитьприблизнотакакартина.

Якщоне братидо увагиаргументитихсупротивниківмораторію,якіспочаткувиступаютьпротиприватноївласностіназемлю,доситьсерйознийаргумент"проти"полягаєвтому,щопіслязняттямораторіючастинасільгоспземельдістанетьсязабудовникам.Тим часом,целегкозробитивобхідмораторію,післязміницільовогопризначенняземель.

В тренді
Долар і євро знову впали: офіційний курс

Більшпрогресивна думкапередбачаєзаморозитипитаннянакількароківз тієї причини,щозаразнедостатньовисокаціназемлі.Тим часом,експертивказуютьнате,щомінімальнуцінупродажуможназакріпитизаконодавчо:світовий досвідпоказує,щоцінаназемлюпочинаєростисамепіслятого,якпочинаєпрацюватиземельний ринок.Власне,длятогоіпотрібензакон"Про обігземель",щобчітковизначитиправилагринаринку.

Реклама

Так,взаконіповиннобутичітковизначено,хтосамемаєправокупуватиземлю,якібудутьобмеженнянамаксимальнийрозмірземельногобанку,комудаєтьсяпріоритетнеправонапокупку-нинішніморендарямабомісцевимвластям,які заходибудутьвведенідлязменшенняінтересудо спекуляційземлеюітакдалі.

Як ринокземлізможезмінитижиттяукраїнців?Головнимипозитивнимимоментамивідскасуваннязаборонинапродаж сільгоспземліекс-членаграрногокомітетуВРМихайлоАпостол,експертагроринкуОлексійКатюхаіпрезидентУкраналітцентруОлександрОхріменковважають:

 • Мільярднісумизапроданіпаївитягнутьз убогостісело,оскількистарі люди одержатькапітал,якийможнабудепокластивбанкпідвідсотки;
 • Зарахуноквпровадженняпередовихтехнологійвиростеврожайністьірівенькваліфікаціїаграріїв;
 • Зарахуноксплатиподатківпокращитьсяінвесткліматідоходибюджету;
 • З'являтьсяновіробочімісця,всвоючергу-припинитьсявідтікмолодізсела;

ПрицьомуОхріменкозазначає,щопродажпаїв-справа добровільна,алетребаввестиштрафидляїхніх власниківзате,щовони необробляютьземлю.Альтернативасамостійного господарювання-орендаабопродаж.

Крім того, виграє банківська система і економіка в цілому, адже в оборот будуть введені нові активи вартістю в десятки мільярдів доларів, під які учасники ринку зможуть брати кредити.

Останнім питанням особливо стурбований Міжнародний валютний фонд. Глава місії МВФ в Україні Рон ван Руден особливо підкреслив, що заборона на продаж "заважає повноцінному розвитку сільгоспсектору і використанню землі під заставу для кредитів".

Закономірне питання: хто втратить? Найбільше втратять нинішні орендарі, які зараз сплачують відносно невисоку орендну плату і мають сильну позицію при переговорах з власниками землі.

Також відкриття ринку невигідно агрохолдингам, яким можуть не дозволити володіти такою ж кількістю землі, як вони зараз орендують. Втім, у них залишиться можливість орендувати землю, хоча вартість цієї оренди неминуче зросте
.

Ринок запрацює через два-три роки після прийняття закону

Залишаєтьсямаленькийпитання-якцезробити.Ужовтні2016року Світовийбанкоприлюдниврекомендаціїщодо земельної реформидляУкраїни.Так, зняття мораторію невирішитьвсіхпроблемУкраїнивземельній сфері-йдетьсявзвіті.Причинапроста:можливістьздійснюватитранзакціїбудеобмеженавідносно малоючастиноюземельнихділянок.

ЗекспертамиСвітового банкусолідарнийв.о.міністрааграрноїполітикиіпродовольстваМаксимМартинюк,якийпояснив, чому ринокземлівУкраїнізапрацюєще не скоро мінімумчерездварокипісляприйняттязакону"Про обігземель".

"Явпевнений,щоповиннопройтимінімумдварокивідпублікаціїзакону[про обігсільгоспземель]дочасу,коливінвступитьвсилу.Зацідварокиабобільшевесьбізнесповиненознайомитисязправилами,акумулюватиресурси(ті,хтохоченаправитиїхнавикупземлі)абозміцнитисвоїдоговориоренди(ті,хтоне плануєвикуповуватисвійземельнийбанк)-однимсловом,підготуватися.Апостійнопродовжуючимораторій,мивідтягаємочасзапускуринкуземлі,оскількизмоментуприйняттязаконупро обігземельпотрібночекатищедва-три роки", – сказав Мартинюк.

Алеякщоговоритипро довгострокову перспективудотрьохроків,тоСвітовий банкрекомендувавукраїнському урядунаступнікроки.

 • відкритиринокприватнихземельсільськогосподарськогопризначеннязможливимобмеженнямнамаксимальнийрозміріндивідуальноївласностіінадоступюридичнихосібтаіноземнихрезидентівнаперехіднийперіодв3-5років;
 • децентралізованийпідхіддоскасуваннямораторію;
 • дерегуляціюоренднихугод;
 • поліпшеннязахиступраворендарівтавласниківземельнихділянокшляхомполіпшенняреєстраціїправорендиземельнихділянок;
 • спрощенняпроцедурвиправленняпомилоквкадастровихіреєстровихзаписах;
 • поліпшеннякадастровоїреєстраціїземельдержавноїтакомунальноївласності.

  Мораторій обмежив 96% ринку

Згідно із законодавством,підмораторійпідпадаютьтакікатегоріїземель:

 • сільськогосподарськіугіддявдержавнійікомунальнійвласності-10,5 млнга;
 • несільськогосподарськіугіддявдержавнійікомунальнійвласності-1,3 млнга;
 • незатребуваніпаї-16тис.га;
 • земельнічастки(паї)-27,5 млнга,переданіу власність6,92млнгромадян;
 • сільськогосподарськіземлідляведеннятоварногосільськогосподарськоговиробництвау власності(уюридичнихосібїхблизько1 млнгаіунаселенняблизько500тис.га).

З41,6 млнгавсіхсільськогосподарськихугідьУкраїни30,8 млнгазараззнаходятьсявприватнійвласності.

Мораторій на продаж землі істотно обмежує ринок для 96% сільськогосподарських земель, йдеться в дослідженні проекту "Підтримка реформ в сільському господарстві та земельних відносинах в Україні".

Законодавство дозволяє власникам паїв здавати їх в оренду, обмінювати на іншу земельну ділянку, а також залишити у спадок. У той же час їм забороняється продавати свої ділянки, змінювати їх цільове призначення, вносити право на земельну частку до статутних капіталів господарських товариств і передавати в заставу.

Багато складнощів з успадкуванням паїв: за офіційними даними, на кінець 2015 роки 9 650 земельних ділянок загальною площею 3 502 га належали померлим людям. Втім, експерти кажуть, що насправді таких ділянок на один-два порядки більше.

На цьому тлі в країні давно і успішно існує тіньовий ринок землі. За підтримки корумпованих чиновників "фахівці" досить легко фактично продають і купують сільгоспземлі
.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти