У кого заберуть субсидії: число відмов зросло в 2 рази, а для українців вводять нові правила

6 серпня 2016, 07:45

Олександр Литвин

Якщо в родині є непрацююча людина, при розрахунку субсидії будуть вважати, що вона заробляє 2,9 тис. грн

Українцямвжечерезкількамісяцівприйдутьплатіжкинаоплатуопалення:тарифнатеплопідняливкількаразів.Крімтого,вцьомуроціподорожчалисвітло,газ,гарячаіхолоднавода.За прогнозамиКабінетуміністрів,доопалювальногосезонукожнатретясім'явУкраїніоформитьсубсидію.Тількивцьомуроцівзнижцінаоплату"комуналки"відмовили150тис. сімей:кількістьвідмовзрославдварази.Сайт"Сегодня.ua"з'ясовував,когоізащоможутьпозбавитисубсидій.

Реклама

Якрозраховуютьсубсидію

Якпояснили"Сегодня.ua"нагарячійлініїміністерствасоціальноїполітики,сім'я,якаоформиласубсидію,платитьзакомуналку небільше15%відсвогосукупного доходу.Однакприцьомутакожвраховуєтьсякількістьосіб,які проживаютьвквартирі.Наприклад,сім'яз трьох осібзсукупнимдоходом15 тисячгривеньповиннаплатитизакомунальніпослуги небільше4020гривень.У тойжечас,якщосубсидіюоформляєсамотня людиназдоходом5 тисячгривень,субсидіяїй не призначенадотихпір,покирахункизакомуналкузнаходятьсявмежах3659гривень.

Порахуватиорієнтовнийрозмірсубсидіїможнанаспеціальному калькуляторі на сайті уряду.

Якщо працездатний член сім'ї офіційно не працює, при розрахунку субсидії, як заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Мущинін, будуть враховувати його дохід в розмірі двох прожиткових мінімумів (на даний момент – 2900 гривень). Раніше для непрацюючого члена сім'ї вважали дохід в розмірі одного прожиткового мінімуму. Так, якщо сім'я з 4 працездатних осіб має сукупний дохід 10 тисяч гривень, але при цьому один з членів сім'ї офіційно не працює, при нарахуванні субсидії буде вважати, що сім'я заробляє 12,9 тисяч гривень.

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скількиукраїнцямдоведетьсяплатитивзимкуза "комуналку"

Субсидіяпризначаєтьсяна12місяцівіавтоматично продовжується.Зпочаткомновогоопалювальногосезону-з 1 жовтня,оновленнясубсидіївідбуваєтьсяавтоматично.Якправило,пікзверненьзасубсидіямидоводитьсянапочатокопалювальногосезону,як наслідок-чергиівелике навантаженнянапрацівниківорганівсоціального захисту.ТомувМінсоцполітикирадятьоформляти"знижку"заздалегідь.

Уцьомуроці,за інформацієюДержавноїслужбистатистики,субсидіїоформилище3 мільйониукраїнців.Такимчином,наданиймомент30,8%всіхсімейотримують"знижку"наоплатукомунальнихпослугвіддержави.НайбільшесубсідіантоввСумськійіТернопільськійобластях,тамдержавнудопомогуотримуютьбільшеполовинимісцевихжителів.Щобоформитисубсидіюнеобхідноввідділеннясоцзахистуза місцемпроживання(можнапоштою)надативсьогодва документи:деклараціюпро доходиізаяву.

Защоможутьзабратисубсидію

УМінсоцполітикизазначають:субсидія-безповоротнадержавнадопомога.Щекількароків томувКабмініпланували:якщосубсидіяотримананезаконно(наприклад,сім'яприховаладодатковийдохід),доведетьсявдвократномурозміріповернутидержавігроші.Однак,пізнішецюнормускасували.Наданиймоментнавітьтасім'я,якаприховуєсвоїдоходи,після"викриття"може втратитисубсидії,прицьому"зекономлені"грошіповертати непотрібно.

Реклама

ЗасловамиміністрасоціальноїполітикиАндріяРеви,головнапричина,через якуможутьвідмовитивсубсидії,-одноразовепридбанняпевноготоварунасумувід50 тисячгривень.

"Призростаннікількостісубсідіантівз1,7мільйонадо5,5не повиннабулозростиікількістьтих,комувідмовлять?Збільшеннякількостісубсідіантіввідбулосямайжевчотирирази,азростаннявідмов-вдварази.Цеприйнятнийпоказник",-цитуєчиновникапрес-службаміністерства.

НагарячійлініїКабміну"Сегодня.ua"уточнили, з яких причинукраїнцівможутьзалишитибезсубсидії:

  • Якщовперіод12місяцівдооформленнясубсидіїякого було придбано вирібабооплаченапослуганасумувід50 тисячгривень
  • Якщосубсідіантприховуєдодатковихдохід

"Субсидіюне можутьотриматилюди,яківперіодза12місяцівдомоментуподачізаявинаоформленнясубсидіїздійснилипокупкуабооплатилипослугунасумувід50 тисячгривень.Виняток-оплатакомунальнихпослугвмежахсоціальнихнорм.Такождо уваги неберутьсямедичніманіпуляції,спрямованіназабезпеченняжиттєдіяльності",-розповілинагарячійлініїКабміну.

Якщоодинзчленівсім'ї,наприклад,оплативофтальмологічнуопераціюнасумувід50 тисячгривень,всубсидіїтакій сім'їможутьвідмовити. "Якщооплатилитакуоперацію,ніхто непозбавляєправаподаватизаявунасубсидію.Однаквжеостаточнерішення,буде призначенасубсидіячи ні,втакомувипадкуприймекомісія",-пояснилинагарячійлінії.

Реклама

Взагальний дохідпринарахуваннісубсидіїтакожвраховуєтьсядохідвідсільськогосподарськоїдіяльності,здачіжитлаворенду,дохідвідбанківськихдепозитівабоціннихпаперів."Враховуютьсятідоходи,якіотриманіврамкахцивільно-правовогодоговору-відздачімайнаворенду,продажусільськогосподарськоїпродукціїі так далі",-відзначиливКабміні.

Длятого,щоб"вирахувати"недобросовісниходержувачівсубсидій,міністерствофінансівпроводитьмасштабнуверифікацію.Так,паралельнозпідвищеннямтарифівчиновникиплануютьвпроваджуватипрограмуз енергозбереженняіперевіряти,чи всісубсідіантидійсномаютьправонадопомогувіддержави.

До речі,вінтернетіможназнайтидесяткиоголошеньпро орендуквартирзхорошимремонтоміоформленоюсубсидією.Уміністерствіекономікиговорять,якщосім'яздаєквартиру,оформитисубсидіювониможутьтількинатежитло,вякомуживуть.Більштого,приоформленнісубсидіїбудевраховуватисяідохідвідздачіворендужитла.Якприпускаютьчиновники,найімовірнішеті,хтоздаєквартириз"субсидіями",приховуютьдодатковийдохідвідоренди.

111111111111111111_01

Фото: OLX

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Якжитизвисокимитарифамиіначому економити

"Всім,хтоотримуєдопомогуідійсноповиненїїотримувати,боятися непотрібно.Небудутьвідбиратиулюдейпільгисубсидії.Боятисяпотрібнотим,хтовикористовуютьцюсистемунезаконно.Якщооформляютьнапомерлихлюдей,налюдей,яківиїхали.Боятисяпотрібнотим,хтопорушуєзакон",-розповідаєзаступник міністрафінансівОксанаМакарова.

"Всім,хтоотримуєдопомогуідійсноповиненїїотримувати,боятися непотрібно.Небудутьвідбиратиулюдейпільгисубсидії"

На початкурокупрезидентПетроПорошенкопідписавЗакон"Провнесеннязмінидо Бюджетного кодексуУкраїни",згідно з якимМінфінотримавдоступдобанківськоїтаємницідляперевіркиінформаціїпро одержувачівсубсидій,пільг,пенсій.

"Приздійсненніповноважень щодоконтролюзадотриманнямбюджетногозаконодавствавчастинімоніторингупенсій,допомог,пільг,субсидій,іншихсоціальнихвиплатМіністерствофінансівУкраїнимаєправоотримуватиінформацію,що міститьбанківськутаємницю,персональнідані",-йдетьсявзаконі.Прицьомуінформаціюміністерствобудеотримувативідбанкубезпопередньої згоди індивідів.

ОксанаМакаровазазначила,перевіркупроводитимутьлише за тимиданими,якієудержорганів.Так,наприклад,якщожителіселапродаютьмолоко,алецейдохідне реєструють,йогопри"верифікації"враховувати небудуть.

Планинамайбутнє:субсидіїхочутьмонетизувати

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик анонсував введення в одному з міст України проекту по монетизації субсидій. Гроші, які держава виділяє на субсидію для конкретної сім'ї, будуть переводити на карту "Ощадбанку" (енергетичні картки). Цією карткою потрібно буде розплачуватися за "комуналку". Якщо сім'я заощадить (використовує менше газу, гарячої води і утеплить житлоплощу), ніж передбачено нормами споживання, решту грошей їм видадуть готівкою, витрачати їх можна буде "на свій розсуд". Як зазначає міністр, за опалювальний сезон ця сума може досягти 10 тисяч гривень.

"Тобтонакартцідержбанкуперебувативсясубсидія,людинаможерозраховуватися цієюкарткоютількизатіпослуги,якінадаютьсяпо теплу,іншимкомунальнимпослугам,взагальному,по тому,щопокриваєсубсидія.Підкінецьопалювальногосезонугроші,якізалишилисянакартці,людиназможемонетизувати:знятиготівкоюівикористовуватинасвій розсуд",-пояснивміністрНасалик.

"Підкінецьопалювальногосезонугроші,якізалишилисянакартці,людиназможемонетизувати:знятиготівкоюівикористовуватинасвій розсуд"

На думкучиновника,цебудестимулюватиукраїнцівутеплюватисвоїбудинки,мінятивікнаіекономитиенергоносії.Вефіріодногозукраїнськихтелеканалівміністренергетикизазначив,щопілотнийпроектз монетизаціїсубсидійпройдев"місті,якийяочолював"(з 2006-горокуІгорНасаликбувмером60 тисячногомістаКалушвІвано-Франківськійобласті).

ЯкщопроектзатвердятьвКабінетіміністрів,апісляуспішнореалізуютьвКалуші,можливо,щонезабаромза допомогоюцієїмоделібудутьмонетизуватисубсидіїу всійУкраїні.Вжезараз,яккажеміністренергетики,цюідеюпідтримавміністрсоціальноїполітикиАндрійРева.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти