Основні показники української економіки: чи є підстави для зростання

23 березня 2015, 08:30

Сергій Гусєв

Макроекономічні показники і економічні індекси підтверджують, що об'єктивних підстав для припинення спаду і початку економічного зростання поки немає

Для того, щоб оцінити поточний стан економіки країни або передбачити її динаміку, використовуються різні показники. Їх багато, кожен служить визначеній меті і по-своєму корисний. За ступенем спільності показники можна розбити на дві групи: економічні індикатори, тобто макроекономічні показники, і економічні індекси.

До числа основних економічних індикаторів зазвичай відносять ВВП, рівень інфляції, розмір золотовалютних резервів, ставку рефінансування, розмір державного боргу, стан платіжного балансу, рівень безробіття, а також ряд грошових індикаторів. Найбільш часто використовуваними є такі індекси: виробничої активності, настрої споживачів, впевненості бізнесу, економічних очікувань і т.д. Пояснимо ці показники і подивимося, які вони зараз в Україні і що це означає.

Валовий внутрішній продукт – це сукупна вартість усіх товарів і послуг, вироблених за певний період на території країни без розділення ресурсів використаних на їх виробництво, на імпортні і внутрішні.

При оцінці ВВП велике значення має його динаміка, і тому виникає питання про порівняність значень за різні періоди, тому ціни на продукцію та послуги постійно змінюються. Тому застосовуються два показники – номінальний і реальний ВВП. Номінальний ВВП визначається в поточних цінах, а реальний – в цінах періоду, взятого за базисний.

Валовий внутрішній продукт України в 2014 році, млрд грн.

Реклама

 

Номінальний

Реальний (в цінах 2013 р.)

Номінальний, млрд дол.

Реклама

I кв.

313,6

312,1

35,5

II кв.

Реклама

375,9

338,2

32,1

III кв.

434,2

Реклама

378,6

34,6

IV кв.

443, 1

336,2

30,7

за рік

1566,7

1365,1

130,9

 Джерело: Держстат

З аналізу даних цієї таблиці видно, що номінальний гривневий ВВП в минулому році зріс багато в чому завдяки девальвації національної валюти.

    Індекс споживчих цін (індекс інфляції) відображає зміну цін товарів і послуг, що входять в фіксовану споживчу корзину, яка охоплює товари та послуги постійного попиту (продукти харчування, одяг, пальне, транспорт, медичне обслуговування і т.д.)

За даними Держстату, індекс інфляції в січні склав 103,1%, у лютому – 105,3%. Таким чином за два місяці споживчі ціни зросли на 8,6%. Інфляція за підсумками минулого року склала 24,9%.

Індекс цін виробників відстежує зміни в цінах, за якими продають свої товари національні виробники на оптовому рівні реалізації. Він охоплює промисловість, видобуток корисних копалин, сільське господарство і всі стадії виробництва.

Індекс цін виробників в Україні. %

 

 

січень

лютий

за рік

2010

101,9

101,9

118,8

2011

101,3

104,8

114,1

2012

99,2

100,8

100,4

2013

100,3

98,4

101,7

2014

100,5

99,8

131,8

2015

102,3

104,8

--

 Джерело: Держстат

Ціни виробників зростають на фоні падіння промислового виробництва

У лютому порівняно з аналогічним періодом 2014 воно прискорилося до 22,5% з 21,3% – у січні, 17,9% – у грудні-2014, 16,3% у листопаді-жовтні. Відносно січня цього року промислове виробництво в лютому скоротилося на 1,6%. Причому промвиробництво в нашій країні скорочується давно: на 10,7% в 2014 р., на 4,7% в 2013 р. і на 0,5% в 2012 р.

Золотовалютні резерви – зовнішні високоліквідні активи, що перебувають під контролем держави (Національного банку і уряду). Вони можуть бути представлені у вигляді монетарного золота (так званий золотий запас), іноземної валюти та державних цінних паперів, деномінованих в цих валютах. До них також відносяться залишки держави на рахунках в міжнародних організаціях (наприклад, МВФ). Резерви можуть використовуватися для здійснення міжнародних розрахунків і платежів, покриття дефіциту платіжного балансу, стабілізації курсу національної валюти та ін.

    Вважається, що розмір золотовалютних резервів країни повинен істотно перекривати обсяг грошової маси в обігу, забезпечувати як суверенні, так і приватні платежі за зовнішнім боргом і гарантувати тримісячний імпорт. Нинішні резерви України настільки малі, що не дозволять вирішити ці завдання.

Золотовалютні резерви України, млрд дол.

на 1.01.2010

26,5

на 1.01.2011

34,6

на 1.01.2012

31,8

на 1.01.2013

24,5

на 1.01.2014

20,4

на 1.01.2015

7,5

на 1.02.2015

6,4

  Джерело: МВФ

Структура золотовалютних резервів України на 01.02.2015 р.

Цінні папери        63,85%

Валюта і депозити  20,78%

Монетарне золото  15,07%

Спеціальні права займу          0,3%

  Джерело: МВФ

Державний борг – сукупні боргові зобов'язання держави перед усіма кредиторами. Він складається із заборгованості уряду, регіональних та місцевих органів влади, а також боргів всіх корпорацій з державною участю, пропорційно частці держави в їх капіталі. Джерелом погашення державних позик і виплати відсотків по них виступають кошти бюджету, де щорічно ці витрати виділяються в окремий рядок.

Державний борг України

 

Борг, млн грн

Співвідношення держборг / ВВП, %

на 1.01.2010

316885

34,7

на 1.01.2011

432235

39,9

на 1.01.2012

473122

35,9

на 1.01.2013

515511

36,6

на 1.01.2014

584114

40,1

на 1.01.2015

1100564

70,2

 Джерело: Мінфін

Величина українського держборгу в порівнянні з ВВП наближається до небезпечного рівня

Облікова ставка – процентна ставка, яку використовує центральний банк при наданні кредитів комерційним банкам. Вона є інструментом регулювання, за допомогою якого центральний банк впливає на ставки міжбанківського ринку, а також на ставки за кредитами і депозитами, які надають банки юридичним і фізичним особам. У країнах з налагодженою ринковою економікою цей показник надзвичайно важливий, тому визначає загальну прибутковість вкладень в економіку країни. В Україні він істотно менш значущий.

    Останнім часом НБУ послідовно і істотно підвищує облікову ставку, сподіваючись за рахунок цього частково стримати девальвацію гривні. Але одночасно це зменшує можливості банків з кредитування суб'єктів економіки.

Облікова ставка НБУ,% річних

з 15.04.2014

9,5

з 17.07.2014

12,5

з 13.11.2014

14,0

з 6.02.2015

19,5

з 4.03.2015

30,0

Джерело: НБУ 

Грошовііндикаторихарактеризуютьстангрошово-фінансової системивкраїні.

Основніпоказники, що характеризуютьстангрошово-кредитного ринкуУкраїни,млнгрн

 

Станом на

1.01.2015

1.02.2015

1.03.2015

Грошова маса

956 728

936 216

1 137 588

у тому числіготівкові(часткавзагальному обсязі)

282 947 (30%)

274 366 (29%)

283 840 (25%)

Депозитиюросібу гривні

169 875

167 228

168 431

Депозитиюросібвалютні,млндол.

5 724

5 496

5 482

Депозитифізосіб у гривні

196 015

191 480

184 241

Депозити фізосібвалютні,млндол.

13 714

13 196

12 527

Кредити юрособаму гривні

436 079

433 213

427 059

Кредити юрособаму валюті,млндол.

23 653

23 153

22 620

Кредити фізособаму гривні

106 982

106 372

105 986

Кредити фізособаму валюті,млндол.

6 323

6 251

6 141

Заборгованістьза кредитами, виданимиНБУ

119 144

120 402

129 267

Рівень монетизації

61,21

51,11

56,54

Джерело: НБУ

Грошова маса – це сукупність готівкових грошей, що перебувають в обігу, і залишків безготівкових коштів на рахунках, якими володіють фізичні, юридичні особи та держава. Зміна обсягу цієї маси відбувається в результаті впливу двох факторів: зміни маси грошей в обігу і зміни швидкості їх обороту. У структурі грошової маси України велика частка готівки (25-30%), у той час як у розвинених країнах цей показник ледь сягає 7-10%.

Поняття "монетизація економіки" відображає її насиченість ліквідними активами. Воно також визначає свободу руху капіталу. Рівень монетизації економіки визначається показником, рівний відношенню грошової маси до ВВП. Він дозволяє відповісти на питання про достатність грошей в обороті. Мінімальним рівнем монетизації для розвиненої країни вважається 56-60%, тобто Україна ледве дотягує до цього рівня...

    
Низький рівень монетизації призводить до дефіциту грошей і, відповідно, інвестицій. Це обмежує економічне зростання – що ми й бачимо у себе в країні.

Але рівень монетизації не можна підняти просто грошовою емісією, при якій додаткова грошова маса потрапляє на ринок споживання, збільшуючи сукупний попит, і ніяк не впливаючи на рівень пропозиції. Така емісія призводить до інфляції та зростання цін і відповідно номінального ВВП, який випереджає зростання грошової маси, що призводить до зниження коефіцієнта монетизації, а не його збільшення. Зниження ж темпів зростання грошової маси при зростаючому ВВП підвищує довіру до національних грошей, що, в свою чергу, призводить до зростання монетизації економіки.

Платіжний баланс – співвідношення платежів, що надійшли в країну з-за кордону, і платежів, зроблених нею за кордон протягом певного періоду часу.

Основні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: поточних операцій та операцій з капіталом. Перший з них відображає рух через кордон товарів, послуг і трансфертних платежів. Другий – рух позикових коштів і фінансових активів. Підсумовування першого і рахунків (з урахуванням статті "Помилки та упущення") дозволяє підвести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо таке сальдо позитивне, то країна збільшує свої вимоги до інших країн і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання відносно них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо від'ємне, то країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим щоб покрити дефіцит платіжного балансу. За підсумками минулого року таке сальдо для України становить майже мінус 5 млрд дол., т.б. наша країна на таку суму зобов'язана закордонним партнерам.

Платіжний баланс України за 2014, млн. дол.

Рахунок поточних операцій

-3557

Баланс товарів

-4027

Експорт товарів

43124

Імпорт товарів

-47151

Баланс послуг

701

Експорт послуг

10306

Імпорт послуг

-9605

Рахунок операцій з капіталом

-1390

Зведенийбаланс

-4947

Джерело: НБУ

Поліпшити платіжний баланс можна за рахунок зростання експорту

Але за підсумками січня Держстат зафіксував падіння українського експорту до Євросоюзу на 31% порівняно з січнем минулого року. Таким чином, нинішні обсяги українського експорту до ЄС – близько 1 млрд дол., досягнуті в умовах дії преференцій Євросоюзу, становлять близько двох третин від обсягу поставок за період, коли політичні відносини України з ЄС були набагато менш теплими. Одночасно відзначено також і значне падіння українського експорту в країни СНД – на 55% (до Росії – на 60%). В цілому український експорт в січні впав на 31,2%, до 2,98 млрд дол., а імпорт скоротився ще сильніше – на 33,4%, до 3,0 млрд дол.

Таким чином від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні 2015 склало 25,1 млн дол. порівняно з 183,1 млн дол. В січні минулого року. У грудні 2014 цей показник був 617,3 млн дол., 167,8 млн – в листопаді, 218,4 млн – у жовтні та 337,4 млн – у вересні. В цілому негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в 2014 р., за даними Держстату, склало 468,3 млн дол., що в 28,9 рази краще за показник 2013р.

Але ці дані суттєво різняться з даними Нацбанку, який враховує і неформальну торгівлю. За його даними, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні склало 446 млн дол., що в 1,8 разів краще за показник січня 2014р. Цей параметр в минулому році склав 6,06 млрд дол., що в 3,3 рази краще показника 2013р.

Однак і НБУ, і Держстат підтверджують, що Україна продає за кордон набагато менше, ніж купує, що погано для економіки.

Рівень безробіття визначається як відношення кількості безробітних до загальної чисельності економічно активного працездатного населення і виражається у відсотках. Чисельність безробітного населення розраховується за методологією Міжнародної організації праці. Згідно з нею людина визнається безробітною, якщо протягом чотирьох тижнів не мала роботи, шукала роботу, була готова приступити до роботи.

Рівень безробіття в Україні,%

2000

12,4

2001

11,7

2002

10,3

2003

9,7

2004

9,2

2005

7,8

2006

7,4

2007

6,9

2008

6,9

2009

9,6

2010

8,8

2011

8,6

2012

8,1

2013

7,7

III квартал 2014

9,3

 Джерело: Держстат

Попиті пропозиціяробочої силив 2015 р, тис. ос.

 

Зареєстрованих безробітних

Вакансій

Кількістьбезробітнихнаодну вакансію

Січень

524,4

41,0

12,8

Лютий

523,1

43,4

12,1

 Джерело: Держстат

Додаткові показники, що характеризують стан економіки країни. Таких показників національні статистичні відомства відстежують досить багато, тому вони не тільки характеризують стан окремих аспектів економіки, але і можуть використовуватися для передбачення, наприклад, курсу національної валюти, обсягу ВВП та ін.

Індикатор "кількість дозволів на будівництво нових будинків" дуже чутливий до зміни основних процентних ставок, оскільки для будівництва необхідно брати банківські кредити. Процес будівництва напряму пов'язаний зі станом доходів населення. Тому, збільшення обсягів будівництва характеризує поліпшення його добробуту і здоровий розвиток економіки. Зростання індикатора робить позитивний вплив на курс національної валюти.

Зростання запасів вироблених товарів, комплектуючих і напівфабрикатів на складах протягом декількох місяців може свідчити про наявність застійних явищ в економіці. Тому зростання значення відповідного індексу робить негативний вплив на курс національної валюти.

Багато про що говорить і динаміка товарообігу в країні. Так в Україні в січні-лютому 2015 оптовий товарообіг склав 82,7% від аналогічного показника річної давності, а роздрібний – 78,8%. Такий стан попиту ніяк не може сприяти відновленню економічного зростання в країні.

Важливим випереджаючим індикатором є стан вантажних перевезень в країні, тому як їх збільшення вказує на прийдешнє зростання. Але поки обсяги таких перевезень в Україні стабільно падають, як в цілому, так і по окремих найважливіших промислових товарах.

Вантажні перевезення в січні-лютому 2015

 

Перевезено вантажів

млн т

  % до січня-лютого 2014 р.

Всімавидами транспорту

86,0

76,6

втому числі:залізничним

49,3

77,2

автомобільним

18,8

76,5

водним

0,6

117,3

трубопроводним

17,3

74,2

авіаційним

0,01

95,4

 Джерело: Держстат

Відправленнядеякихвантажів залізницеюу січні-лютому2015

 

% до січня-лютого 2014 р.

Вугілля

51,6

Кокс

57,0

Нафта інафтопродукти

58,3

Руда залізна тамарганцева

93,5

Чорні метали

69,1

Лом черних металів

81,5

Ліс

93,6

Добрива

90,5

Будматеріали

75,7

 Джерело: Держстат

 

Депозитифізосіб у гривні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти