Зводимо рахунки, або як скласти бізнес-план

1 листопада 2014, 08:02

Христина Коновалова

Як правильно скласти бізнес-план і чи можна починати свою справу в кризу, розповідають наші експерти в рубриці "Школа бізнесу"

У кризу,колироботу знайтискладно,багато українцівзамислюються:ачи не почативласну справу?Якправило, проблемз визначеннямбізнес-ідеїне виникає -людинамагаютьсястартувативтихнапрямках,з якимидобре знайомі.Так,продавець,швидше за все,вирішитьвідкритимагазинчик,аперукар-салонкраси.Аледо багатьох питаньпідприємці-початківціроблять неготові.Якто:де знайтигрошінастарт;якправильнорозписатиетапиреалізаціїпроекту;депочерпнутизнаннящодо заповненняподатковихдеклараційтаведеннябухобліку.Відповідінаці запитання "Сегодня"надастьчитачам уновійрубриці"Школабізнесу",якавиходитимедварази намісяць.Новийпроектмирозпочнемоз головного:тонкощівскладаннябізнес-плану.Авкожномунаступному випускумибудеморозповідатичитачам,яквідкритивласну справу-будь тохостел, розведеннякроликів,перукарняабосферависокихтехнологій,- ізнайомитиїх здосвідомлюдей,які вже досяглиуспіхувбізнесі.

ВІДАДОЯ.Щотаке бізнес-план?Експертидадуть відповідькоротко:докладнийпландій,якийміститьвідомостіпрофірму, товар, специфіки виробництва,ринкахзбуту, маркетингу,атакожпоказники,якихмає досягтикомпаніязапевнийперіодчасу.Засловамианалітика"Простобанкконсалтинг" ІванаНікітченко,жорсткихвимогдо написаннябізнес-планунемає:документможепочинатися,наприклад,зописупослуги/товару,маркетинговихдосліджень,азавершуватисяфінрасчетаміі прогнозами,аможе- і навпаки."У бізнес-плані маєбутичіткебаченняпроекту на ринку-сьогодні ізавтра.Абстрактніпоняттятипу"лідерринку"або"завоюванняпозицій"-ліквідувати!Всеповиннобутичітко ілаконічнорозписано: "Сьогодніяплануюпродажу100одиницьза ціною 10грн,аконкуренти продаютьстількизастільки-то.Черезрікобсяг ринкускладестільки-то,іябудупродавати120одиницьза 12грн,-пояснюєНікітченко.-У тойжечасдокументне можнаперевантажуватицифрами,щобінвесторимоглизрозумітибізнес-ідею".Засловамиексперта,величезнимплюсомвбізнес-планібуде присутністьдекількохсценаріїврозвитку:"Наприклад,прикурсі12грн/$мизароблятиместільки,апри 14грн/$- стільки.Залишатисявплюсімибудемодокурсу18грн/$.Цедастьвпевненістьінвесторамібанкамв тому,щостартаперрозумієринокта бізнес-ідеюі можескластиреалістичніпрогнози".

РИЗИКВИПРАВДАНИЙ. Найкращестартувативкризу знедорогимибізнес-проектами- цедопоможемінімізуватиризики,вважаєглаванаглядової ради банку"Національнийкредит" АндрійОністрат."Якщо людиназайметьсяпродажемкавивневеликомумагазинчикуабопродаватиаксесуари,зроблені своїмируками-тотакі бізнес-ідеї невимагають великихгрошей,їх можнаможнареалізуватизарахунокособистихнакопичень.Тоді нетребапрописуватибізнес-планнастосторінок.Але взагалібезплану необійтися- адже потрібнопрорахувативитрати,доходи,визначитиконкурентів,придуматиродзинку.Тодіуспіхгарантований",-пояснюєОністрат.Начальникдепартаментумаркетингуі сегментівUniCredit BankДмитроКоваленкотакож вважає,що бізнес-планпотрібен нетількидляотриманняінвестицій абокредитув банку."Цесвоєрідна "дорожнякарта",івона стане в нагодісамимпідприємцям-длякращого розумінняцілей,завданьіспособівїхдосягнення"."Прирозробцібізнес-планукращекористуватисяшаблонами.Алеперероблятичужий бізнес-планне можна: цезаважаєправильно"настроїтимізки",продумативсі аспектимайбутньоїбізнес-діяльності",-зазначаєКоваленко.

КУДИ СТУКАТИ. У пошукугрошейдлявідкриттябізнесу можутьдопомогти,яккажутьвСША,триFFF-Friends,family and fools."ЗначеннятретьоїFостаннім часомзмінилося -вонасимволізує не"дурнів",абізнес-ангелів-успішнихваналогічномубізнесілюдей,якіможутьдопомогтигрошима,порадамиізв'язками",-пояснюєбізнесменДмитроЛисицький.За йогословами,стартовийкапіталможна "наколядувати" також угрантовихструктрурах,бізнес-інкубаторах:"Ціорганізації займаютьсяпідтримкоюпроектівмолодихпідприємцівнавсіхетапах".

Реклама

222_01

Складаємобізнесплан:шпаргалка дляпочатківців


1.Титульнийаркуш, зміст, вступ-резюме

Резюме маєознайомитиінвестораабобанкіраіз суттю-вичавкоюбізнес-ідеї.Тутлогічновказатиназвупроекту;характеристикуорганізації;описсамогопроекту (початокроботи "знуля"аборозширеннябізнесу);короткі відомостіпроінвесторах,управлінцях,команді;перевагипропонованоїпродукції;довгостроковіі короткостроковіцілі проекту;наявністьдозвільнихдокументів;економічніпоказникиефективностістартапа;прогнозфінансовихрезультатів,пропонованасхемафінансування,ризики тасистемастраховокіт. д.

2.Маркетинг

Сюдиможна включитианалізситуаціїнадосліджуваномуринку,конкурентоспроможністьвашого проекту,маркетинговийпландій.Тутважливовивчитипопит іпропозиціюнаринку;проаналізуватиосновнихвиробниківіконкурентів-вітчизнянихііноземних;визначитизайманунішуіроз'яснити,вчому полягаєунікальністьвашого товару,атакож перерахувативашіконкурентніпереваги;намалюватипортретцільовоїаудиторії.Можнатакожспробувати спрогнозуватишляхиподальшого розвитку вашогопроектупривпливі різнихзовнішніхчинників -наприклад,якщокурсдоларабудерізкозмінюватися,або якщоваштоварє швидкопсувнимабосезонним.Не можназабуватиіпро стратегіюпродажів- якурекламубудетевикористовувати,чи плануєтьсясистемазнижок,акційіт. Д.

3.Виробництво

У цій частинібізнес-планутребавказатиобсягнеобхідних коштів,описатитехнологію роботи: якіприміщення будутьзадіяні(орендованіабо власні,вимагаютькапремонтучи ні);яке обладнанняплануєтьсявикористовувати(сучаснеабояка потребує відновлення);кількістьперсоналута їхкваліфікація (чи буде потрібноїмполіпшеннянавичок).

4.Фінанси

Вданомурозділіпотрібнообґрунтуватипервинний об'ємнеобхіднихгрошовихкоштів;спрогнозуватимайбутнідоходи і витрати;календарнийпланвиходунасамоокупність, отриманняприбутку.Тобто витратиможна "розсортувати" наступнимчином:сировина,оренда,ремонт,зарплата,"комуналка" та інше.Щостосуєтьсяпрогнозуокупностіпроекту тавиведенняйого прибутковість,тобажано,щоб цей термінне перевищуваводного-трьохроків.Дляцього можнапрорахуватирізнісценаріїреалізаціїбізнесу (оптимістичний іпесимістичний) та дотримуватисяусередненихпоказників,отриманихврезультаті.Причомуважливо,щобпрогнози-з податків, балансу, збитківіприбутку, рухугрошовихпотоківта інше -були складеніхочабнатой період,покипроектвиходитименасамоокупність.

5.Ризики

Тутвартопрописатианалізризиківстартапу,аджевходіреалізаціїнової бізнес-ідеїрідковиходить невідхилятисявідпрописанихвбізнес-планіпоказників.Є таке поняття,як "чутливість" проекту: такийаналіздозволяєвизначитистійкістьнової справивходізміниключовихсценаріїв(наприклад,що робити,якщо різковпалиобсяги продажу,абоякщо різкообвалиласянацвалюта).Описризиківпроекту дозволяєзаздалегідьвизначити, які зовнішніівнутрішнічинникиможутьнайбільшепошкодитивашому бізнесу,атакожвизначитиможливі шляхидлянейтралізаціїцьогонегативноговпливу.

В тренді
Меломани з Верховної Ради: яку техніку декларують нардепи

333

Починатибізнес кращев кризу

Багато українцівбоятьсястартуватизі своїмпроектомвкризу.Ідарма,впевненийдиректоркомпаніїAll.bizДмитроЛисицький- адже заразнаринкахзнижуєтьсяконкуренція,астарібізнес-моделі непрацюють:"У споживачівзмінюються уподобання,вонихочуть щосьнове.Томусвіжіідеї можутьстатитвердоюплатформоюдлябізнесу,колиекономікапочнезростати".Як прикладексперт наводитькризу1995-2001-х- тоділопнувекономічнийміхур,що утворився черезакціїамериканськихінтернет-компаній, що виросли в ціні.Бізнес-моделі цихкомпанійпропонуваливикористовувати інтернет якдохід,і вонивиявилися неефективні.Томубагато ІТ-фірмскоротилиштатиішукаливаріантидешевогонаймуспівробітників.ТодівУкраїніактивнозапрацюваваутсорсинговийбізнес:іноземнікомп'ютернікомпаніїпередалипевніфункціїнаобслуговуваннявнашукраїну.У підсумкуамериканськіроботодавціздешевилинаймспівробітників,анашіпрограмістиотрималиновіробочі місця івисокізарплати.
 
На думкуЛисицького,дляновогопроекту кращешукатиідеїзі свого досвіду,щоб непрогоріти:"Буває,сходитьлюдинавресторан,атамменюнеправильне іофіціантиповільні.Вонакидаєроботувобридломурекламномуагентстві,відкриваєкафе- іпрогорає,аджечужий бізнесзавжди здаєтьсялегким.Тому краще неризикувати івідкриватисвою справувсегменті,якийзнаєш".Втім,продовжуєінвестор,у світі чималоуспішнихбізнесів,відкритихлюдьми, що не малидосвіду- хочвонина початку шляхуівтрачалигрошічерез помилкиіексперименти:"Успіхтакогобізнесузаснованийнанаймідосвідченихспівробітників,копіюванніконкурентівівикористанніпринципіваналогічногобізнесуз іншихкраїн".

Інвесторвважає,що в кризувідкриватисвою справуможнавбудь-якому секторіекономіки -аджепотребилюдей незмінюються,тільки міняютьсяпріоритети:"Можназігратиналюдськихслабкостях.Приміром,людив кризухочутьекономити,щодлябізнесуозначає скороченняспоживання.Алеце не зовсімтак: людина можепочативитрачатибільше,думаючи,щоекономить.Тому,якщо продавецьзапропонуєтоварв "економнійобгортці",покупецьлегкопопадетьсянавиверт"купітьчоботиіз 70%знижкою".Щеодне цікаве спостереження: у кризувідкриватибізнесвигіднонавітьвіндустріїрозваг."Зараз можевиростипопитнадоступні розваги.Так,вСША,в кризу-2008,різкозросли продажікінотеатрів.Томуякщо датилюдинівідчуття,щоваштовардопоможейомупережитистрес,вонаобов'язково купитьбільше",-упевненийЛисицький.

Не ховайтебізнес-ідеї

Вирішившивідкритивласну справу,не вартопоспішатиіпрощатисязі своєюроботою,попереджаєрозробникпрограмногозабезпеченняі творецькількохстартапівЄвгенКомпанієць."Найбільшправильнийспосібстартуватизпроектом:отриматипершийконтрактабопродатитовар,але некидаючиосновне місцероботи.Тобтопочинайтесвій бізнесу вільний час- вечорами,у вихідні.Цеубезпечитьвасвід непродуманихризиків.Адже багатопочатківців бізнесменів роблятьоднуітуж помилку-відкриваютьсвою справу,залишаючисьбеззасобів до існування- і неперевірившиприцьому,чи користуєтьсяпопитомїхпродукція",-пояснюєпрограміст.

Наступнийкрок,важливийдляреалізаціїбізнес-проекту-популяризаціяідеї:розповідайтедрузямізнайомимпро вашу продукцію;питайте, чи купилиб вонитакий товар.І,покивашаідея неперетворитьсявконкретнийдохід, нерозслабляйтеся."Можнаспробуватививеститоварнариноквмайжеготовомувигляді- нехайвашізнайомійогопротестуютьбезкоштовно.І якщовін їмсподобається,будьтевпевнені:вашупродукціюзахочутькупити.Аякщовідгукибудутьнегативними- не бійтесярадикальнозмінитиідею.Можливо,оновленаверсіяпродукціївиявитьсяпідходящоїдля продажу",-кажеКомпанієць.За йогословами,завдякитакому підходу,виявитисяуспішною можебудь-якаідея,навіть якщо спочаткувона була небізнесовий.Адже невипадковопопулярнатеперсоцмережа"Фейсбук" свого часустартувалаяквеб-сайтдлястудентівГарвардськогоуніверситету.

І,нарешті: чи неприховуйтевашубізнес-ідеювід широкоїаудиторії."Небійтесяїї втратити-саміідеїкоштують дужемало.Потрібно щепримудритисяїїреалізувати",-радитьЄвгенКомпанієць.Томуекспертрекомендуєпідготуватикрасномовнупрезентаціюпроекту,навчитисякоротко,легкоізрозумілорозповідатиоточуючимпро новий бізнес,розробитипланподальшого розвиткуішукативиходинаінвесторів.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Школа бизнеса

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти