Управління Пенсійного фонду ліквідують: куди тепер звертатися

3 лютого 2018, 08:08

Олександра Романюк Олександра Романюк

Оформити пенсію можна буде на пошті або в банку

ТериторіальніуправлінняПенсійногофондузнаходятьсявстаніліквідації.Про ценашимчитачамповідомиливодному зкиївськихтериторіальнихпідрозділівПФ.Сайт"Сегодня"розбирався,щовідбуваєтьсявційструктурі,надзвичайноважливоюдлявсіхпенсіонерів.

Радикальні зміни Пенсійний фонд запланував давно

Увересні2016року Кабінетміністрівсвоїмрозпорядженнямзатвердив "Стратегію модернізації і розвитку Пенсійного фонду до 2020 року". Тодіпро цеповідомили,алеувагусуспільстваякосьшвидкопереключиласянаіншістратегії,атакожнапенсійнуреформу.Теперже,колидійшла справадореалізаціїположеньцієї"Стратегії...",виявилося,щовонапередбачаєдоситьістотнізмінивроботітериторіальнихпідрозділівПенсійногофонду.Іцізмінивідчуютьнасобібагато клієнтівПФ,тобтопенсіонери.
Реклама

В"Стратегії..."говориться,щоодназцілеймодернізаціїПенсійногофонду-перехіднаєвропейськістандартиобслуговуваннялюдей.Щеодне завдання-оптимізаціяадміністративнихвитрат.Алеякщо"європейськістандарти"вуявленнілюдейзазвичайасоціюютьсязчимось кращим,ніжзараз,то"оптимізація"-неодміннозякимисьскороченнямиіліквідаціями.Іціуявленнямаютьпідсобоюпідстави.

Замість пенсійних управлінь – агентські пункти

Як з'ясувалося, в результаті модернізації звичні територіальні управління ПФ скасовуються. Замість них з'являться "агентські пункти" по обслуговуванню громадян. Причому якщо раніше в місті або районі було одне територіальне управління Пенсійного фонду, то агентських пунктів буде кілька. Оформити або переоформити пенсію можна буде в найближчому з них. А розташовуватися ці агентські пункти будуть вже не в спеціально відведених будівлях або офісах, а на території інших організацій, підприємств і структур. У тому числі у відділеннях пошти, в банках, на території великих підприємств і організацій.

За данимиПенсійногофонду,вЧернівецькійобластіпенсійнаслужбавжепрацюєза такою моделлювіддаленихробочихмісцьінспекторів.Зараззаходи щодомодернізаціїструктуриПенсійногофондупроходятьвХерсонській,Черкаській,Хмельницькій,КіровоградськійтаЛьвівськійобластях.У 2017 роцівідкрилосяблизько500агентськихпунктівПФУ.Приблизностількижз'явитьсяівнинішньомуроці.

"Увеличение точек обслуживания даст возможность предоставлять услуги большему количеству людей, избежать очередей. В более сжатые сроки обрабатывать заявления на назначение и перерасчет пенсий и т.д.", – заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.  

pm69image002

Фото: сайт ПФУ. Агентський пункт Пенсійного фонду відкрився в грудні 2017 року приміщенні громадської організації ветеранів війни і праці заводу "Азот" (м Сєвєродонецьк)

Заощадять на зарплатах начальників і оренді

Багато з нинііснуючихтериторіальніуправлінняПенсійногофондуврезультатімодернізаціїскасовуютьсяабозливаютьсязіншимиуправліннями.КабінетміністрівУкраїнипочавоптимізаціюструктуриПенсійногофондущев 2015 році,івонатриваєдосі.
Реклама

Наприклад,згідно з постановою№988від 21 грудня2016 року,замість163територіальнихуправліньбулиутворені73об'єднанихуправління,тобто кожнеоб'єдналодвааботритериторіальних.Потімдеякізоб'єднанихуправліньукрупнилисящебільше.

Скажімо,цією постановоюКабмінутрипенсійнихуправліннявЧеркаськійобласті-вГородищенському,Корсунь-ШевченківськомутаШполянськомурайонах-об'єдналивГородищенськеоб'єднанеуправлінняПФУ.АчерезрікпостановоюКабмінувід 8 листопада2017рокуГородищенськеоб'єднанеуправлінняразомз сімомаіншимиоб'єднанимиуправліннямимістірайонівобластіприєдналидо Головного управлінняПФУвЧеркаськійобласті.

Такереформуванняпередбачаєскасування"дрібних"управліньякюридичнихосіб.Тобтовсі вонипроходятьпроцедуруліквідації.

ЗарахуноктакоїреструктуризаціїПенсійнийфондмає намірістотноскоротитиадміністративнівитрати,тобто витратинасебе.Зрозуміло,щопіслязлиттявідділеньскоротитьсячислокерівників,начальниківвідділів,бухгалтерівітехнічнихпрацівників.

Крімтого,Пенсійнийфондмає намірвідмовитисявідексплуатаціїтихбудівель,десьогоднірозміщуютьсяуправлінняПФ.УФондізазначають,щов багатьохзцихбудівельнеможливостворитикомфортні,європейськіумовидлявідвідувачів.До тогожвонивимагаютьзначнихсумнаоплатуоренди,ремонтиіт.д.Завдякистворюєтьсямережіагентськихпунктівпотребавцихбудівляхвідпаде.Час, що залишивсяпісля"оптимізації"керівництвопереїдевукрупненноепідрозділПенсійногофонду,аінспекторибудутьвестиприйомвагентськихпунктах.

В столиці разом з пенсійними управліннями ліквідують черги і співробітників, на яких скаржились кияни

Питанняпро подальшу експлуатаціюокремихбудівельособливоактуальнийдляКиєва,девцьомуроцітакожпочавсяпроцесреформуванняструктуриПФ.Орендавстолицідорога,томувідмовавідвикористаннянинішніхбудівельпенсійнихуправліньзаощадитьФондудоситьвеликісуми.

ДерозмістятьсяновіагентськіпунктиПФвКиєві,поки невідомо.ОднаквПенсійномуфондізаявляють:модернізаціяпроводитьсязарадизручностілюдей,якісьогоднічастоскаржатьсяначергиіінспекторів.

"О недовольстве киевлян уровнем предоставления услуг в г. Киеве свидетельствуют обращения на горячую линию Пенсионного фонда Украины. Так, в 2017 году более 18% от общего числа жалоб на специалистов Фонда поступило именно от жителей Киева. По этому поводу есть также письменные обращения народных депутатов. Чтобы исправить ситуацию и повысить эффективность работы, сейчас завершается реорганизация, согласно которой образуется одно Главное управление ПФУ путем слияния Правобережного, Левобережного и Центрального объединенных и главного управлений м. Киеве", – сообщает пресс-служба ПФУ.

Такожплануєтьсярозширитимережунаданняпослуггромадянамзарахунокстворенняагентськихпунктів,робочихмісцьнавіддаленихжитловихмасивах,напідприємствах,ворганізаціяхіт.д.,якцевжездійснюєтьсявіншихрегіонахУкраїни.Прицьомучислоінспекторівзбільшиться,обіцяютьвПенсійномуфонді.

"Для улучшения кадрового состава принято решение, что назначения на все должности в Главное управление в Киеве будет осуществляться при условии прохождения конкурсного отбора. В то же время предусматривается поднять престижность труда специалистов Пенсионного фонда за счет внедрения стимулирующих поощрений и уменьшения админрасходов. Весь этот комплекс мер направлен на полное обеспечение потребностей граждан в качественном обслуживании в органах Пенсионного фонда Киева", – заявила пресс-служба ПФУ.    

На прийом приходити у фронт-офіси, а документи шукайте в бек-офісах

Реформованапенсійнаслужбамає намірвідмовитисявідобслуговуваннягромадянтільки"за місцемреєстрації".Передбачається,щолюдиназможезвернутисязаконсультацієювбудь-якийпунктПФУ,вякийїйзручнішедістатисявданиймомент.

Справавтому,щодокінця2018року плануєтьсяперевестивсюдокументаціюПенсійногофондувелектроннийвигляд.Заразцяроботавжепроводитьсяв багатьохобластях.Такимчином,інспекторине матимутьпідставвідмовитивприйомілюдині,якаподаваладокументивіншийагентськийпунктабоуправлінняПФУ.Інспекторбудь-якогоагентськогопунктузавждизможеотриматидоступдо "електронноїпенсійної справи"свого відвідувача.

Таке нововведення напевно буде зручним для тих, хто працює або знімає квартиру в іншому населеному пункті. А ось для зручності жителів невеликих населених пунктів центри надання адміністративних послуг, в т. ч. агентські пункти Пенсійного фонду, планується розмістити при об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). Як записано в Стратегії модернізації ПФ, обслуговування громадян передбачається вести "за принципом" єдиного вікна "у відповідних залах обслуговування (фронт-офісах) на рівні територіальної громади з подальшою обробкою пенсійної документації у відокремлених підрозділах (бек-офісах)".
Реклама

pm718image002

Фото: сайтПФУ.Нещодавно відкритийфронт-офісвЗолотніковьскійоб'єднаній територіальній громаді(Тернопільщина).ОднезробочихмісцьобладнанодляінспектораПенсійногофонду

Пенсійні посвідчення замінять пластиковими картками

До речі,не вартопобоюватися,щоінформаціяз"електронноїпенсійної справи"можебутивикористанане за призначеннямабозі злого наміру.ОдночаснозелектроннимдокументообігомПФУрозробляєкомплекснусистемузахистуінформації."Пропуском"до персональних данихстанемодернізованепенсійнепосвідчення.

Передбачається,щоновепенсійнепосвідченняматимевиглядбанківськоїкартки.Уньомуміститиметьсявсяінформаціяпропенсійну справу(включаючиномерта інші обов'язковіреквізити),пронадані пільгиіправанаучастьурізнихсоціальнихпрограмах.

Прицьомупенсійнепосвідченняодночаснобудеслужитиіплатіжноюбанківською карткою.

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" писав про останні пенсійні нововведення в Україні.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти