Новий Трудовий кодекс: які можливості пропонують українцям і які є ризики

17 грудня 2017, 07:33

Анастасія Іщенко Анастасія Іщенко

Працівникам хочуть збільшити відпустки, дозволити роботу на дому, але причин для звільнення також стало більше

В Україні прийняття оновленого Трудового кодексу маячить на горизонті ще з 2015 р. Сайт"Сегодня"розповідаєпро головні змінивзаконодавствітапроважливі нюанси.

Реклама

ІснуючийнаданиймоментТрудовийкодексбувприйнятийщевдалекому 1971г. Зтогочасуприйняли понад 60законівпровнесеннязмін доКЗпП,аледокументтакізалишивсядалекимвідсучаснихреалій.Прийнятиноветрудове законодавствовкраїнінамагаютьсявжеблизько15років,авжовтні2015року ВерховнаРадаУкраїнивпершомучитаннізатвердилановийпроектТрудовогокодексуУкраїни(№1658).Повністюприйнятизміниобіцялицієї осені,алепіслявнесеннядругеправоку вереснізаконопроектбільше нерозглядався.

Правда,нардепивпевнені,щоголосуваннязаоновленийзаконпройдебезпроблем,тому щоособливихдискусійз цього приводу невиникає.Алеекспертита профспілкизазначають,щовзаконієспірнімоменти.

"Норми проекту кодексу спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії (переглянутої) та інших міжнародно-правових актів – Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці",- наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.

Що ще зміниться в законодавстві

НовийТрудовийкодексскладається з386статей,об'єднанихвдев'ятькниг.Алемивибралинайголовнішізміни,якіочікуютьукраїнців.

Довга відпустка

Щоб наблизити вітчизняне законодавство до європейських норм, мінімальну відпустку планують збільшити з 24 до 28 календарних днів. Ну і, звичайно, відпустка за свій рахунок може скласти тільки 30 днів на рік, а при звільненні, невикористана відпустка повинна бути оплачена.

Випробувальний термін

Згідно з новим Трудовим кодексом, випробувальний термін повинен становити не більше трьох місяців, а для робочих спеціальностей лише один місяць. Якщо протягом випробувального терміну роботодавець приймає рішення звільнити співробітника, то він повинен попередити його як мінімум за три дні.

Без випробувального терміну зможуть приймати тільки неповнолітніх, демобілізованих з військової служби, переможців конкурсу на вакантну посаду, осіб, для яких це перше після навчання місце роботи, вагітних і матерів дітей у віці до трьох років.

При прийомі на роботу тепер буде недостатньо просто відмовити кандидатам, роботодавець повинен буде письмово пояснити причину відмови.

Ще одним нововведенням можуть стати електронні трудові книжки і скорочення Травневих свят. Так, в запропонованій редакції Трудового кодексу планується залишити на Травневі свята тільки один вихідний – першого травня.

Спостереження за співробітниками

Якщо Трудовий кодекс буде прийнятий, то роботодавці зможуть законно стежити за робочим процесом своїх підлеглих за допомогою камер, диктофонів і т.д. Правда, є обмеження – перед використанням таких технічних пристосувань вони повинні попередити своїх співробітників.

Одна з авторів законопроекту і глава комітету з питань соціальної політики Людмила Денисова, заявила, що мова йде не про тотальне стеження. Контроль проводитиметься тільки там, де це необхідно. "Спостереження буде тільки в тих галузях нашого виробництва, які мають потребу в цьому. Наприклад, це друкування грошей, виробництво діамантів", – зазначила Денисова і додала, що все буде проводиться тільки за попередньою згодою працівника; якщо ж він відмовиться від спостереження, його повинні будуть перевести на інший вид робіт.

У той же час, в законопроекті відсутній чіткий список тих галузей, де необхідно проводити відеофіксацію.

Робота на дому

Вперше, в українському Трудовому кодексі з'явиться стаття про можливість працювати на дому.

"При укладанні трудового договору або пізніше сторони можуть домовитися про виконання працівником роботи вдома (надомна праця), якщо він має для цього необхідні умови, що відповідають вимогам охорони праці, пожежної безпеки і санітарії", – сказано в законопроекті.

Тобто, якщо людина буде працювати на дому, за це їй буде нараховуватися стаж і цілком законна зарплата. Також, якщо українець працює на дому, він зможе зажадати у роботодавця компенсацію коштів за знос устаткування або ж вартість електроенергії.

"У випадку, якщо отримання сировини і матеріалів, а також здача готової продукції проводяться працівником безпосередньо роботодавцеві, час, що витрачається на отримання і здачу, включається в робочий час з відповідною оплатою", – написано в документі.

Відсторонення від роботи

Згідно з новимКЗпП,збільшуєтьсясписокпричин,за якимиможутьприпинятисятрудовівідносини:
 • у випадках,якіпередбаченіколективнимаботрудовимдоговором;
 • начасвиконанняпрацівникомпокладенихнаньогоцивільних,державнихабогромадськихобов'язків;
 • начасзаконногострайку,якщопрацівникбере участь у такомустрайкувпередбаченомузакономУкраїнипорядку;
 • начасвідстороненняпрацівникавідроботи;
 • віншихвипадкахтимчасовогозвільненняпрацівникавідвиконанняроботи.

Такожроботодавецьзобов'язанийвідсторонити працівника(беззбереженнязаробітноїплати),якийпорушуєвимогиохоронипраці,і незастосовуєвстановленінормамизасоби індивідуальногоабоколективного захистута /абоякий не пройшовінструктаж(навчання,перевіркузнань)з питаньохоронипраціабопожежноїбезпеки.

Відсторонити працівникаможутьівтому випадку,якщовиконанняйогороботизагрожує життюіздоров'юдітейабозавдає шкодимайну,порушуєнормальнуроботуюридичної особи.За фактом,цедоситьрозмитепоняття,якеможетрактуватисярізнимироботодавцямиабсолютнопо-різному,щоможеспричинитиконфліктитанепорозумінняуобохсторін.

Реклама

Звільнення

Перелікпричиндлязвільненнятакожвиріс:так,теперможутьзвільнитивзв'язкузнезадовільнимстаномздоров'я,втратоюпрацездатностітарозголошеннямкомерційноїтаємниці.

"Якщо порушення правил прийому на роботу сталося з вини працівника, такий працівник може бути звільнений роботодавцем у цій підставі незалежно від можливості переведення його на іншу роботу",- йдеться в законопроекті.

В тренді
Ціни на яблука злетять утричі – коли чекати на подорожчання
Причинидлязвільненняможутьвиглядатинаступнимчином:
 • За згодою сторін
 • По закінченню термінутрудовогоконтракту
 • Призов на військову службу
 • Узв'язкузі скороченнямштату
 • Розірваннятрудовогодоговоруз ініціативипрацівника
 • Вступу силувирокусуду,якимпрацівникзасудженийдо позбавлення волі
 • Виявленняневідповідностіпрацівниказайманій посаді
 • Систематичненевиконанняпрацівникомобов'язківбезповажнихпричин
 • Прогул(втомучислівідсутностінароботібільше трьохгодинпротягомробочогодня)безповажнихпричин
 • Неявкинароботупротягом більш як чотирьохмісяцівпідрядвнаслідоктимчасовоїнепрацездатності,не рахуючивідпусткиповагітностіта пологах
 • Появанароботівнетверезомустані
 • Вчиненнярозкраданняза місцемроботи
Самерозширенийсписокпричиндлязвільненьвикликавпитанняуекспертномусуспільстві.Так,лідервсеукраїнськоїнезалежної профспілки"Захистпраці"ОлегВерниквкоментарісайту"Сегодня"пояснює,щозприйняттямтакогокодексу,працівникистанутьбільшнезахищеними.

"Що таке захищеність працівника? Це неможливість його безпідставно звільняти. Цей проект Трудового кодексу вводить 3-4 нових підстави, які вже не блокуються профспілковим комітетом. Зараз працівника складно звільнити, якщо профспілковий комітет заступається за нього. За п'яницю чи прогульника заступатися ніхто не буде. Зараз проект вводить такі підстави, які профспілка ніяк не блокує. Наприклад, невідповідність займаній посаді. Роботодавець одноосібно за цією статтею може звільнити будь-кого. Далі, неналежне виконання своїх трудових обов'язків – теж роботодавець вирішує одноосібно", – говорить Верник.

Вінзазначає,щоза3-4місяціпісляприйняттятакогозаконопроектувсіреальнонезалежні профспілки,якіне боятьсяпідніматигучніпитаннянапідприємствах,будутьпростоліквідовані.

Також експерт пояснює, що додалася ще така причина для звільнення, як розголошення комерційної таємниці. Що таке комерційна таємниця, буде прописуватися в трудовому договорі "Тобто впише роботодавець, що секретом вважається розмір заробітної плати. І якщо працівник дружині своїй або дітям розповість, що ось така у мене зарплата, а дружина піде і подругам поскаржиться, що у чоловіка маленька зарплата – все, пішло розголошення таємниці і є підстави для звільнення", навів приклад Олег Верник.

Що говорять експерти

Фахівці згодні з тим, що Трудовий кодекс давно потребує реформування, але деякі експерти сприйняли законопроект зі скепсисом. На їхню думку, відсутність детально прописаних норм може призвести до плутанини і конфліктів співробітників з роботодавцями.

Реклама

Та й новизна Трудового кодексу знаходиться під великим сумнівом, тому що за фактом, це просто ремейк законопроекту, який був на розгляді Ради ще на початку 2000-х. "Що стосується новизни кодексу теж сумніваюся. Це ремейк того законопроекту, який ми хочемо прийняти ще з початку 2000-х років. Його ідеологія залишається незмінною: без профспілок, без постійних трудових відносин, без якоїсь конкретизованої трудової функції", – прокоментував ситуацію експерт Центру соціальних і трудових досліджень Віталій Дудін в ефірі телеканалу ZIK.

Експерти сумніваються, що законопроект буде прийнятий найближчим часом, тому що спроби змінити Трудовий кодекс тягнуться вже більше 15 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зарплати українців дійсно ростуть – про це говорять не тільки розрахунки Держслужби статистики, але і дані кадрових порталів – а роботодавці підвищують заробітки, хоча часто і вимушено, через дефіцит кадрів.

По закінченню термінутрудовогоконтракту

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти