Хутряні ферми в Україні: чим шкідливий "кривавий бізнес" і що з ним робити

18 листопада 2018, 07:38

Анастасія Іщенко Анастасія Іщенко

Щорічно в нашій країні вбивають понад 630 тис. норок на шуби

Світ поступово відмовляється від виробів з натурального хутра. Нещодавно Європейський союз заборонив хутрові ферми, та й багато світових брендів вже відмовилися від одягу з використанням натурального хутра. Адже таке виробництво не тільки антигуманне, але і несе шкоду екології. В Україні теж є ініціативи, які спрямовані на те, щоб викорінити хутряну промисловість. Петиція про заборону виробництва хутра в кінці вересня цього року зібрала рекордну кількість голосів (більше 27 тисяч при необхідних 25 тисячах) і була передана на розгляд Верховній Раді. Проте, поки що на законодавчому рівні це питання не регулюється, а в країні продовжують вбивати тисячі тварин, щоб шити шуби. Сайт "Сегодня" розповідає, чому варто відмовитися від хутряних виробів, якої шкоди екології завдають хутрові ферми і чому ситуація може тільки погіршитись.

Заборона ферм в ЄС негативно відбилася на Україні

Реклама

Великобританія,Нідерланди,Австрія,Чехія,Македонія-країниЄвропимасовопочаливідмовлятисявідвиробництвахутраізаборонятихутровіферми.ВУкраїнусвітовітенденціїприходятьіз запізненням,і,якщоскрізь вжеговорятьпро те,щоцежорстокоішкідливо,асвітові бренди відмовляються від такого одягу, внашійкраїнівсещепродовжуютьфункціонуватихутряніферми.

До тогож,заборонахутрянихфермвЄС,не дивлячисьнавесьпозитив,тільки погіршила ситуаціюзхутровимифермамивУкраїні.Так,вітчизнянезаконодавствоне забороняєдіяльністьтакихпідприємств,ілояльноставитьсядо очевиднихекологічнихзагроз,томуєвропейськіфермипочалимасовопереноситивиробництводо нас.

"Мидужедавноговорили,щонатлізакриттяфермвЄвропібудевідбуватисясерйознеперенесеннявсіхшкідливихвиробництввкраїни,що розвиваються.Заразплануєтьсябудівництвотрьохферм,якевразизбільшитьпоголів'яхутровихтварин.Покимиговоримоіподаємопетиції,бізнеспрацюєдужежваво.Заборонитиізакритиіснуючіфермискладніше,ніжне допуститивідкриттянових",-говоритьвкоментарісайту "Сегодня" АнтонВакуленко,головагромадськоїорганізації "Єдинапланета".

До слова,самеорганізація"Єдинапланета"іпроводитькампаніюХутроOFF,врамкахякоїбуластворената самапетиціяпрозаборонухутрянихферм.

"Наша основна вимога-хочабввестипевниймораторійнавідкриттяновихфермнаперіод,покийдерозглядпетиційіпишетьсязаконопроект.Підписанняпетиції-цехорошийсигнал,алечислофермзростає,якікількістьтварин,якітамстраждають",-пояснюєВакуленко.

Скільки хутряних ферм в Україні

Заразвкраїнілегальнопрацюють37ферм,але,за словамиборцівзаправатварин,наділіцяцифранабагатовище,тому щобезлічфермпрацюютьвтіні.

"Єферми,якіпрацюютьнелегально.Наприклад,булирепортажі,про ферму,якапрацюєнаРівненщині,хочаофіційновоназакрита",-зазначаєВакуленко.

Реклама

Тількиза офіційнимиданимищорічновУкраїні"обробляють"понад 630тис.тварин.Хоча,знову ж таки,наділіцифринабагато вищі.Хутрянихзвірівповсійкраїнімасововирощують,утримують у жахливихумовах,апотімзнищують,щобпошитичерговушубуабохутрянужилетку.Основнамасаубитихтварин-норки(більше 622тис).Саменанихзосередженахутрянапромисловістьунасвкраїні.У 2017році, за данимиДержстату,длявиробництвахутрянихвиробівбуловбито3,2тис.лисиць,2,9тис.песців,400нутрій.

Дляпошиттяоднієїшубисередньоїдовжинипотрібновбитивід20до40норок.Аледлятого,щобвиростититварину,потрібнощейвитратитичималоресурсів.Так,наприклад,щобпрогодуватиоднунорку,потрібнопонад 50кгїжі.

"Основнатваринадлярозведенняунас-норка.Іякщонавітьвзятиофіційнустатистику-600тис.норок-длянихпотрібнобільше30 млнкгїжі",-говоритьВакуленко.

Крімтого,щохутровіферми-жорстокийінегуманнийбізнес,цейвидвиробництваодягувизнанийнайбільшнеекологічним.

Хутряні ферми завдають істотної шкоди екології

Хутряніфермисвоєю діяльністюбуквальнознищуютьекологію.Всесвітнійбанквнісхутряніфермивп'ятіркунайнебезпечнішихвиробництв,розповіланедавно,в.о.міністраохорони здоров'яУлянаСупрун.Вонатакожназвалазабійхутровихтвариннафермахне тількижорстокістю,алеівеликою шкодоюдлянавколишньогосередовищаіздоров'ялюдей.

Хутряні ферми надзвичайно токсичні, вони забруднюють повітря, воду і грунти.

"Тіла убитих тварин обробляють хімікатами – формальдегідом і хромом. Вони дозволяють уповільнити природний процес розкладання тіл тварин, але в той же час дуже небезпечні для людей. Алергія, мігрень, інфекції дихальних шляхів – такий букет не рідкість серед місцевих жителів в радіусі 10 кілометрів від хутряної ферми. Більш того, забруднення можуть навіть викликати лейкемію та інші форми раку у людини", - пояснила Супрун.

І дійсно, згідно з дослідженнями Національної академії аграрних наук України, хутрові ферми продукують безліч відходів, які знижують родючість грунту і забруднюють грунти шкідливими речовинами
.

"Значна шкодазавдаєтьсяводі,воназабруднюєтьсяканцерогенами,аміаком.Ніпитиводупоручзтакимифермами,ніловитивнійрибуне можна",-додаєВакуленко.

Реклама

Увідходахвиробництвазнороквисокий вмістазотуіфосфору.Якщоцихречовину водоймібудезанадтобагато,водапочнецвісти,через щовідбуваєтьсямасовийморриби.

"Черезпорушеннятехнології утриманнятваринізберіганнявідходів(гною,посліду,рідкихвиділень)азот,фосфорііншіпоживніречовинипотрапляютьвповерхневіводи,забруднюютьїхізавдають шкодиводно-болотним угіддяміприбережнимекосистемам.Виникаєтакийзагальновідомийпроцес,якевтрофікаціяводойми,тобтозбагаченняводоймибіогеннимиелементами",йдеться в дослідженнях НААН.

Хутряніфермитакожзабруднюютьіповітря.По-перше,відходитварин,якіможутьпростовивозитиназвалищаабополя,викидаєшкідливіречовини.По-друге,найпоширенішийспосібутилізаціїтрупів-спалювання,під часякоговиділяєтьсячаднийгаз,хлориднакислота,оксидиазотуіт.д.

"Такожзначнівикидийдутьватмосферу.Цене простонеприємнийзапах,цетоксичнийзапах,неприродний.І,відповідно,характернізахворюванняспостерігаютьсяу всіхнаселенихпунктах,розташованихпоблизухутрянихферм.Цезахворюваннялегеневихшляхів,серцево-судинноїсистеми,онкології",-зазначаєАнтонВакуленко.

Що повинно змінитися і як виправити ситуацію

ЛегкапромисловістьвУкраїніне надторозвиненаі ненадаєвеликого впливунаекономіку.Хоча,за останнімиданими,вонавжекількароківпоспільдемонструєстабільне зростання.У 2017рпромислове зростаннясклало 6%,тодібулореалізованопродукціїбільшніжна20 млрдгрн.Йдетьсяпро одягівзуття,самецікатегоріїстановлятьосновуукраїнськоїлегкоїпромисловості.

ЕкономічнийекспертБорисКушнірукукоментарісайту"Сегодня",говорить,що,якщохутряніфермизакриють,це непозначитьсянавітчизнянійекономіціі станілегкоїпромисловості.

"Унас нетакбагатонатуральногохутра,щобмиговорили,щоцепризведедо суттєвих змінвекономіці.Цейризикнезначний.

Менебільшехвилює,щоминіякне можеперекритипосилки,томущосаметакзавозитьсязначначастинапродуктівлегкоїпромисловостіза заниженимимит.Прицьому,унаснедостатньохорошіумовидлярозвиткулегкоїпромисловості,імине можемосьогоднібутиконкурентаминазовнішньомуринку",-відзначаєексперт
.

Реклама

Післятого,якактивістипочаливиходитинавулицімістзакціямипротихутряногобізнесу,вМіністерствіекологіїтаприроднихресурсівзаявили,щопідтримуютьобмеженнявиробництвахутра.Правда,далітакихзаявсправа не пішла.

"З приводуконкретноїдіяльностіМінекології,цевсеноситьлишедекларативнийхарактер.Нанашіпряміпитання,щовонизробилидляцієїсфери,відповіді небуло.Насловахвоникажуть,щопідтримуютьнас,аленічого невідбувається",-говоритьАнтонВакуленко.

Вданийчасгрупадепутатівразомзактивістамиіволонтерамирозробляютьзаконопроект,якийбиобмеживпоявуновиххутрянихфермвУкраїніізаборонивїхдіяльністьвпринципі.

Прицьому,на думкуна думкупротивниківферм,потрібнопередбачити перехіднийперіод.Упетиціївказано,щовступитивсилузаборонанавиробництвохутраповинначерез5-7років,щобпрацівникигалузіосвоїлиіншудіяльність,авУкраїнінапрацювалимеханізмконтролюзадотриманнямтакої заборони.

Правда,чекати швидкоговирішення питанняне варто.Створеннязаконопроекту-тривалийпроцес,якийзаймаєне одиндень.Та йпіслятого,якдокументнапишуть,йомупотрібнобудепройтикількаінстанцій
.

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" розповідав, коли одяг, зроблений в Україні, почне виходити на світові ринки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти