Про що говорять макропоказники і як правильно тлумачити економічні новини

4 вересня 2014, 17:02

Ряполов Костянтин Ряполов Костянтин

Експерти закликають не "вестися" на неточні дані і перевіряти джерела інформації

Погіршенняекономічноїситуаціївкраїнібільшість ізнасвжевідчулонасвоєму гаманці.Та йвзагалічас заразтривожне:навіть ті,хто ранішеігнорувавекономічні новини,тепервсебільше залучаєтьсяв цей світ.

Інодіздається,що економічніновиниіпрогнозицього рокуначебто спеціальностворювалисяза принципом"відпоганого догіршого".Не встиглимиперетравитивеснянийпрогнозпро те,що річнаінфляціяскладе12%,якз'ясувалося,щовонацей рубіжперейшлащевлипні.Тільки почализвикатидо пророкуваньглавиНацбанкупро те,щоінфляціяцього року можескласти17-19%,як дізналися,щовприйнятійРадоюоновленоїверсії бюджетувжезакладено зростанняцінна19,5%.І,знаючивродженийекономічнийоптимізмукраїнськоївлади,можнапрогнозувати,що це немежа.У тому жоновленомубюджетізаклалирічне падінняВВПна6%,авостанні днівжез'являютьсяпрогнози про10-12%-муобвалі.

Втім, неварто даремнопереживатиі турбуватися.Кращерозібратисяв усіхпоняттях,якимиоперуютьекономісти,і зрозуміти,нащо вартозвертатиувагуі як цяінформація можедопомогтинамвприйнятті фінансовихрішень.ВекономічнихтонкощахнамдопомагалирозібратисяекономістМіжнародногоцентруперспективнихдосліджень ОлександрЖолудьіпрезидентУкраїнськогоаналітичногоцентру ОлександрОхрименко.

Довідник термінів

  1. Валовийвнутрішнійпродукт(ВВП)-сукупнавартістьусіх кінцевихтоваріві послуг, вироблених вкраїні.
  2. Валовийнаціональнийдоход(ВНД)-сукупнавартістьусіх кінцевихтоваріві послуг, вироблених вкраїні, плюсдоходигромадян, отриманіз-за кордону, мінусдоходи, вивезені з країни.
  3. Дохіднадушунаселення -валовийнаціональнийдоход, діленийнасередньорічнучисельністьнаселення
  4. Інфляція- тривалийзростання загальногорівняціннатовари тапослуги, що відображаєзниженнякупівельноїспроможності грошовоїодиниці
  5. Девальвація-значне зниженнякурсу національноївалютищодо іншихвалют.
Реклама

ДЕБРАТИНАДІЙНІПРОГНОЗИІ ЯКЇХВИКОРИСТАТИ

Засловами ОлександраЖолудя,проста людиназазвичайбільше увагизвертаєнапрогнози,ніжнапоточнуситуацію -їївінвідчуває ібез будь-якоїстатистики.Алевиникає питання:авчиїпрогнозивірити?Щобпростонаписатиякусьлякаючуабовтішнуцифру,великого розуму нетреба.Але абсолютнабільшістьтакихпрогнозів незбуваєтьсяізбутисяне може.Власне,помилитисяможехтозавгодно,алеє джерела,до яких вартоприслухатися.По-перше,цеНацбанк,Мінфін,МВФ.По-друге,авторитетніукраїнські тазарубіжніаналітичніцентри,рейтинговіагентства.У будь-якомувипадку, якщо визвернулиувагуначийсьпрогноз,пошукайтевінтернетіінформаціюпро цеджерело,атакожперегляньтейого минуліпрогнозиі порівняйте зтим, що вийшловреальності.

ЗБЕРЕЖЕННЯ.Одиніз найважливішихпоказників,який можепрямовпливатинанаші рішення,-інфляція.Припустимо,у васє деякізаощадженняв гривні,аавторитетне джереловказує,щоінфляціяповиннаприскоритися.Значить,передвамистоїть завданнявкласти грошітак,щоб як мінімумцюінфляціюкомпенсувати.На щастя,сьогодніставкипо банківських депозитахвищеіндексуінфляції,такщо рішенняочевидно.Причому,якуказуєОлександрЖолудь,щоботримативигодувід депозитуставка необов'язковоповиннабутивищепрогнозованогоіндексуінфляції.Наприклад,вамоголошуютьстрашнийпрогноз:інфляціябуде20%,абанкдаєвсього лише18%.Всеодновигіднішепокластивбанкі отримати ці18%,ніж не зробитинічогоі отримати0%.

Звичайно,є щеодинваріант захистувідінфляції- купитивалюту.Алетутнеминучівтратина різниціміжкурсомпокупкиіпродажу.Крімтого,хочаінфляціяідевальваціяпов'язані,але непрямоі нежорстко.Можливі ситуації,коли доларбудедорожчатинедостатньошвидко,щобкомпенсувати зростанняціну гривні.

ДОХОДИ.Припустимо,мивирішиливзятикредит.Дляцього потрібнобутивпевнениму своїхмайбутніхдоходах.Виможетевиходити з такоїлогіки:якщо у всіхвсередньому здоходамистане краще,токредитможна брати,аякщо навпаки-токращепочекати.Отже,вампотрібніпрогнози,пов'язані здоходаминаселення.Наприклад,про динамікудоходунадушунаселення абонаціональногодоходу.Щеодин кориснийвцьому випадкупрогноз-за рівнем безробіття.Справа нетільки в тому,щоприїїзростанніви саміможетезалишитисябезроботи.Є й іншіризики.Так,роботодавець,користуючисьситуацієюнаринкупраці,можескоротити абоприбратибонусиабо жпростозбільшити навантаження,позбавившивасможливостізароблятиу вільний часнастороні.І,звичайно ж, самийвсеосяжнийпоказник -ВВП.Вважається,щоколивін росте,це добре -векономіці стаєбільше грошей.Але,яквказуєОлександрЖолудь,можевийти, щодоходівсталобільше,алевонирозподілилисятак,що певнігрупинаселення одержалинавіть менше,ніж раніше.

ПРОДУКТ-ВАЛОМ, АБОНАСКІЛЬКИ МИ НАПРАЦЮВАЛИ

Напевно, кожному знасхочабз чуток знайомийпоказник, якимкожна владалюбитьрозмахувативперіод швидкогоекономічного зростання.Іпро який вонатаки недужехоче згадувати,коли економіказнаходитьсявзанепаді.Це-валовийвнутрішнійпродукт,ВВП.Він являєсобоюніщоінше якзагальнуринковуцінукінцевихтоваріві послуг,які справиливкраїніза певнийперіодчасу (наприклад,рік,кварталабомісяць).

Тутважливослово"кінцевих".Будь-якапродукція можебути абокінцевої, абопроміжною.Кінцева- та,щойденакінцеве споживання:бутербродз'їдають,одяг носять,газетупрочитуютьтощо.Проміжнажвикористовуєтьсявподальшому процесівиробництва абоперепродажу.Такось,методикарозрахункуВВПповиннавиключатиподвійнийоблік вартостісировини,комплектуючихабопослуг, що входятьвбільшскладнийпродукт.Умовнийприклад: припустимо,висправляєтепляжніпарасолькиіпродаєтецьоготоваруна1 млнгрнна рік.Прицьому вивикористовуєтеспеціальнутканинунасуму300тис.грні металдляопориіспицьна200тис.грн,атакожспоживаєтеелектроенергіїна100тис.Такот,у ВВПбудеврахованийтількивашмільйон -безсум,заробленихвашимипостачальниками.Теперприпустимо,що всі вашіпарасолькикупуєкомпанія,яказаймаєтьсябудівництвомготельнихкомплексів.Тодівашмільйонпри підрахункуВВПбудепоглиненийвартістюйогопродукту-за умови,щовін зводитьготелі умежахУкраїни.Аот якщовашклієнт-українське підприємство,якебудуєсвої готелінаберегахтурецькоїАнталії,торезультати йогодіяльностініякне позначатьсянанашомуВВП,затезбільшатьВВПтурецький.

ВВП невраховує вартістьробіт,проведенихбезкоштовно,так само як іплатежі,здійсненіне вякості оплатитоварів іпослуг (подарунки,стипендії,субсидії,купівлята продажціннихпаперів тощо).

ЗВІДКИРОЗБІЖНОСТІ

Єрозхожа думка,щоекономічними показникамивсеоднодовірятине можна -мовляв,вониніяк не відповідаютьреальному житті.Особливо багатовцьомупланідістаєтьсяінфляції-вреальностівоназдаєтьсябільшвисокою,ніж цестверджуєДержстат.Чи правда це?

"Перевіритице твердженняможна,-кажеОлександрЖолудь.-Тількидляцього требамати такужмережуджерелінформації,як уДержстату".Перевіркижнапобутовомурівні,по цінникахвмагазині,можутьввестивоману."Якщомиподивимосянарозбивкуіндексуспоживчихцін,топобачимо,щодеякі ціниростутьзначно швидше,ніж інші,-кажеЖолудь.-І требарозуміти,щокожнацінавіндексімає певну вагу".

БРЕШУТЬНЕЗАВЖДИ.Розглянемоумовнийприклад.Припустимо,віндексієхліб,якийвзагальнихвитратахстановитьменше3%.Якщо хлібподорожчав удвічі,алеінші цінине збільшилися,тотративиростутьприблизнона3%.Людиначитає,щоофіційноінфляціясклала3%,і каже: нущо винасобманюєте- цінахліба-топодвоїлася!Цедавновідзначенапсихологамиособливістьсприйняття:ми миттєвопомічаєморухоміабо швидкозмінюютьсяоб'єкти,а нерухомі- нехайнавітьбільші -можемо іне побачити.Таксамо із цінами:більшість знас непомічаєцін,якіне змінюються.

Є ще й такийфактор,якнеповна відповідністьіндексуспоживчихцінтієїспоживчому кошику,яка є уконкретної людини.Наприклад,віндексспоживчихцінвключені послугиосвіти.Алеу кого-тодітейпокищонемає,у когосьвонивжевиросли,такщодляцихлюдейцінина освіту неважливі.Так само якнекурящомуне важливіцінинасигарети.Алеіндексробитьсядлясередньогогромадянина,якийнібитовитрачаєтьсяі на освіту,іна куріння.З іншогобоку,віндексіможе небутидеякихважливихдляокремої людинитоварів- наприклад, ліків.

ПРИЄМНЕСЛОВО"ДОХІД"

Привсій важливостіВВПякдзеркалатрудовихзвершенькраїни,хотілосяб матиі щосьбільшблизькедо нашихгаманцях.І такиймакроекономічнийпоказникє.Правда,йогоне прийнятопоминати накожному кроці,якВВП,ащобзнайтийогозначення,потрібнонасайтіДержслужбистатистикиУкраїнизайтинасторінкутакзванихнаціональнихрахунків.Цейпоказник -валовийнаціональнийдоход(ВНД).Він являєсобою тойжеВВП,від якоговіднімаютьсядоходи, вивезеніз країни("власникамизаводів,газет,пароплавів",чияпродукціявраховуєтьсявВВП,можутьбутий іноземці),і додаютьсядоходи,отриманінамиз-за кордону.

ЗазвичайВВПіВНДне надтовідрізняютьсяодин відодного.Алеможебути йтак,щоВНПпомітно менше,ніжВВП -коли значначастина громадянфактично працюєзарадиприбутківзакордонних хазяїв.

ЯкщоВНДрозділитинакількістьживуть вУкраїнілюдей,томиотримаємоодинз найулюбленішихпоказниківдля порівнянняекономікрізнихкраїн- дохіднадушунаселення.

Є щеодинцікавий показник-чистий національнийдоход.Цені щоінше, якВНДзавирахуваннямамортизації(зносуосновних засобів).Його можнарозглядатияк оцінкутого,скількидодалосядо добробутусуспільстваза тойчи інший період.Цейпоказниктеж є насайтіДержстату.Ащоббути щеближчедо народногокишені,тамжетребазайтиврозділ"Доходинаселення".Тутможназнайтиінформаціюподоходам,витратамізаощадженнямнаселення,розписанупо статтях,причомувдинаміці-по роках інавітькварталам.

ГОЛОВНЕ- НЕПАНІКУВАТИ

"Багато знань-многіяпечалі".Особливоколи це нестількиреальні знання,скількиімітуєїхпотіксуперечливої,алевосновномунегативної інформації."Зараз найчастішедоводитьсязаспокоюватилюдей,-говорить ОлександрОхрименко.-Дзвонять,хвилюються:втакому-тобанку ввелизовнішнюадміністрацію,з такого-товжевантажівкамививозятьгроші -самі небачили,алечули.Ось десправжнябіда: людиначуєщось,лякаєтьсяі починаєробити дурниці".

Тежстосується імакроекономічнихпоказників."Сьогоднівчитуватисявякісь цифриабсолютно безглуздо: ситуаціявекономіцінастількихаотична,щоточнопідрахуватитічи інші показникидужескладно,- вважаєОхріменко.-Та йдо чого це?Видно,що економікарозвалюється.Якщовибудетезнати,наскількишвидко -що цевамдасть?"

З одногобоку багатобанкиі великі компанії"підмальовують"баланс,щобїх положеннянаринкувиглядалоне настількиплачевно.З іншого-йдевеличезнийпотік свідомогодезінформації.Тому,вважаєекономіст,треба цейскладний періодпережитибезрізкихрухів, недозволяючирозвинутисяпаніці.І зрозуміти,що реальноїекономічної катастрофине буде:вистоїтьібанківськасистема,і промисловість.

ЗНАЙОМАІНФЛЯЦІЯ

Саме з неюасоціюютьсярізнінеприємні речі,саме з неюпоказовобореться ігордозвітуєпро перемогивсяка влада.Міжтим,саме пособі це"здуття" (саметакперекладається златинісловоinflatio)можебути нетількинешкідливим,аленавітькорисним- всезалежитьвіддози.Економістивпевнені: незначнаінфляція,коли загальнийрівеньцін зростаєнакількавідсотків на рік,тількистимулюєпідприємницькуактивність ірозвитоквиробництва.

Аосьзворотнийпроцес- дефляція,або зниженнярівняцін -може"заморожувати"економіку.Логікатака:навряд чи випобіжитевмагазинза не дужестроковоїідорогою покупкою,якщо знаєте,щочерезтиждень вонастанедешевше.Швидше за все,випочекаєтетиждень.Апотім-щеодну.Осьвамі зниженнякупівельної активності,аз нею іобсягіввиробництва.

Колиж цінипотроху зростають,є підставиякосьворушитися.

Інша справа,колиінфляціязпомірноїперетворюється натакзванугалопуючуі починаєобчислюватисядесяткамивідсотківна рік.Цевжевипадок"передозування":економіка невстигаєнормально"переварити"таке зростанняцін ігрошовоїмасиі починає"хворіти".

Намжевпершійполовині90-хпощастило житиприщебільшцікавомувиглядіінфляції-гіперінфляції,частомусупутникувоєні жорсткихкриз,колиуряд небачитьіншого шляхуборотьбиз бюджетнимдефіцитом,крімзапускудрукарськоговерстата.У 1993році був поставленийнаціональнийрекорд:індексінфляціїсклав10206%
.

В тренді
Третій рекорд за два дні. Біткоїн вийшов на новий історичний максимум

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти