Як зміниться маркування продуктів в Україні: плюси і мінуси нового закону

8 грудня 2018, 07:55

Анастасія Іщенко Анастасія Іщенко

На продуктах тепер обов'язково будуть вказувати алергени, а ось термін придатності на деяких товар писати перестануть

Довгий частоваривукраїнськихмагазинахмаркувалипрактичнонерозбірливо,приховуючиважливуінформацію, невказуючиалергениібагато іншого.Аледнями Верховна Рада прийняла законопроект №8450 "Про інформаціюдляспоживачівхарчовихпродуктів",якийповиненврегулюватицюсферу.Правда,напрактицівсевийдене зовсімтакрайдужно,якпрописановдокументі.Сайт"Сегодня "розповідає,які нововведенняпрописанівзаконі,щопотрібнознатиспоживачамічомушвидкихзмінчекатине варто.

Що не так з маркуванням продуктів

Реклама

Про те,щопродуктивУкраїнімаркуютьсянеправильно,говориливженеодноразово.Інформаціяпро товарнайчастішенаписанадужемаленькимшрифтом,колірякогоможезливатисязкольоромсамоїупаковки,алергенинапродуктахтакожвказуютьсядоситьрідко,аз терміномпридатностіінодіізовсімповнаплутанина.

Алергенипотрібнопозначатитак,щобспоживачрозумів,про щойдемова.Наприклад,якщовскладіпродукту вказанийказеїн(складнийбілок,що утворюєтьсяприсгущеннямолока),тодлязвичайнихлюдейне особливозрозуміло,чи можевінбутиалергеном,томувдужкахбіля назвипродуктуповиненбутипрописанийключовийалерген,вцьомувипадку-молоко.Якщожмовайде,наприклад,протофу,тодіпотрібнопрописати,щоалергеномвиступитьсоя.

"Всіінгредієнти,якієвпродукті,вжеповиннібутибезпечні.Алеукожної людиниможутьбутисвоїзастереження,етичніміркування,алергія,непереносимість,різніхворобиіт.д.Томубудь-якийспоживачповиненбутипроінформованийпро те,щовінкупує",пояснює експертпроектуЄС"ПокращеннясистемиконтролюбезпекихарчовихпродуктіввУкраїні"ЖаннаПастовенська.

Текстповиненбутиточносформульований,розміщенийнавидномумісціізавданотак,щобйогоне можнабуловидалити.Такожвінформаціїпро продуктиповиннібути відсутнімисторонніграфічніелементи.Алергенивтекстівартовиділятишрифтомабокольорами,щобвідрізнятиїхвідіншихінгредієнтів.

Що змінить законопроект

Самедлятакихцілейібуврозробленийзаконопроект,якийдопомігбинавестипорядоквмаркуванніпродуктів,аторговіточкиівиробникипересталиобманюватипокупців.До слова,документрозроблявсяза нормативамиЄвропейськогосоюзу.

Реклама

"Основною метоюзаконопроектуєзабезпеченняналежноїпоінформованостіспоживачівпро харчові продукти.Проектомзаконузабороняєтьсявикористанняінформації,якаможеввестиспоживачавоману.Вказана заборонапоширюєтьсятакожнарекламуі представленняхарчовихпродуктів",-написавзаступникголовикомітетуверхновнийРадиз питаньаграрноїполітикитаземельнихвідносинОлександрБакуменконасвоїй сторінцівFacebook.

Узаконопроекті,якийрозглядалаРада,пропонуєтьсябезлічрізнихзмін,мижвиділимоголовнізних:

 • встановлено мінімальнийрозміршрифту-0,9мм,такожтекстповиненбутирозбірливим, неперекриватисярізнимиграфічнимиелементамиі незмішуватисязфоном;
 • вобов'язковомупорядкуповиннанадаватисяінформаціяпро харчові добавкитадопоміжні речовини,яківикликаютьалергічніреакціїабонепереносимість.Цяінформаціяповиннавиділятисяокремимкольором;
 • обов'язкова вказівканаупаковціданихпро те,чи піддававсяхарчовий продуктрозморожуванню.Уменюкафе,ресторанівта іншихзакладівгромадськогохарчуваннятежпотрібнобудепрописатиалергени,якізнаходятьсявстравах;
 • інформаціяпро поживну цінністьдеякихпродуктівстаненеобов'язковою.Цянормапоширюється на продукти,"які не піддавалисяпереробціабощодоякихінформаціяпро поживну цінністьне євизначальнимфакторомприйняттяспоживачамирішеньпро їх купівлю";
 • вразінеобхідностіпотрібнобудевказуватинаупаковцікраїнувиробника;
 • для продуктів, що швидко псуються,залишатьмаркування"використовуватидо",адлявсіх іншихтоваріввводитьсятермін"мінімальнийтермінпридатності".Вінозначаєдату,післяякоїпродуктвсещеможнавживати,хочавжеможливізмінидеякихйоговластивостей;
 • насвіжихфруктахіовочах,алкоголі,хлібіісолодощах,атакожсолі,цукрііоцтіможутьне вказуватитермінпридатності;
 • принеобхідностіпотрібнобудевказуватиумовизберігання,приякихпродукт невтратитьсвоїхвластивостей;
 • всявищезазначенаінформаціяповиннарозкриватисяіприпродажутоварівонлайн;
 • якщохарчовийпродуктзберігаєтьсяне більшетрьохмісяців,у датідоситьвказатиденьімісяцьвиробництва.Якщохарчовий продуктзберігаєтьсябільше трьохмісяців,алеменше18місяців,у датідоситьвказатимісяцьірік,аосьякщохарчовий продуктзберігається понад18місяців,у датідоситьвказатиріквиробництва.
 • операториринкубудутьдобровільновказуватимінімальнийтермінпридатностідлятихпродуктів,якіфасуютьсябезпосередньовсамихмагазинахабожпродаютьсянавагу.

Якщобудутьпорушенівимогидо маркування,юросібзбираютьсяштрафуватина15мінімальнихзаробітнихплат(мінімальназарплатаскладе4173грнз 1 січня2019),тобтона 62565 грн,афізосіб-підприємцівврозмірі10мінімальнихзарплат- 41730 грн.

Аот якщо небудевказанаінформаціяпроалергени,тоюридичнихосібоштрафуютьна30мінімальнихзарплат(125190 грн),афізосіб-підприємцівна20- 83460 грн.

Коли зміни вступлять в силу

Законвступитьвсилуне відразу,атількичерез піврокупісляйогопублікації.Правда,вдокументієстатті,яківступлятьвсилунабагатопізніше,наприклад,черездвароки.До тогож,передбачено перехіднийперіод,заякийвсіучасникиринкузможутьпереформатуватисянановінорми.

"Протягомтрьохроків,післятого,якзаконнабуде чинності,суб'єктигосподарюваннябудутьматиможливістьпродаватинаринкутупродукцію,якамаркованавідповідно до дійснихнаданим моментнормзаконодавства.Щоб небулонеобхідностівперемаркуванні,вилученні,відкликанніцієїпродукціїзринку",-говоривглаваДержпотребслужбиВолодимирЛапа.

Реклама

ОлексійДорошенко,головаАсоціаціїпостачальниківторговельнихмережпояснює,щоніякихзмінв 2019році мине побачимовзагалі.

"Нормиправильні,оскількице,фактично,взятідирективизЄСіпереведенінаукраїнську мову.Тамєрядперехіднихнорм,що,впринципі,правильно,томущобільшістьдирективЄвросоюзувводятьперехідний періоддо5років.Деякікраїниберутьперехідний періодв10років.КолиУкраїнаприймаєзакон,якийповиненбутивведений,припустимо,з 1 січня,-ценеправильно.Якщоцезав'язанонабізнесі-бізнесбудезмушенийрізкозмінюватисвоїплани,тому,колиєтакий перехіднийперіод-цедобре",-зазначивДорошенко.

Які слабкі сторони є у закону

Незважаючинате,щоініціативаповністюправильна,говоритипроїїповний успіхне доводиться.Так,найбільшапроблема-відсутністьорганів,якібмоглиздійснюватиконтрольнадмаркуваннямтоварів.Вірніше,цимповинназайматиДержпотребслужба,алеїїпотужностейявноне вистачитьдлятого,щобвзятиситуаціюпідконтроль.

"Унасєабсолютнаімпотенціядержавнихорганів,якіповинніцеконтролювати.Якщомикогосьзобов'язуємо,необхідно,щоббувконтроль,аунасніякогоконтролюнемає",-зазначивДорошенко.

МаксимНесміянов,виконавчийдиректорСоюзуспоживачівУкраїни,вкоментарісайту"Сегодня"розповів,щозаразнавесьКиївєтільки37інспекторів,яківідповідаютьзасупермаркети,ринки,школи,маленькімагазинчики.Івоничистофізичноне зможувиконатитакийобсягроботи.

"Вони повинні ходити на планові перевірки і на скарги споживачів. Ми розуміємо, що фізично ці інспектори не накривають весь ринок.

Крім цього закону у нас є закон, який набув чинності 4 квітня. Це закон про основні вимоги та принципи до безпеки і якості харчових продуктів. Багато інформації з цього закону потрапило в закон про маркування. І той закон начебто посилив повноваження Держпотребслужби – наприклад, скасував 10 днів для попередження перед перевіркою. Але якщо зайти зараз на сайт Держпотребслужби, там вже висить весь список підприємств, які будуть перевірені за планом в 2019 року з зазначенням дня і терміном перевірки, припустимо "2 лютого, перевірка на 10 днів".

Орган, який нас збирається захищати, дуже ослаблений, його треба докорінно змінювати, збільшувати фінансування, розширювати штат. Тому що зараз продавець в супермаркеті отримує більше, ніж інспектор з якості та захисту прав споживачів в Держпотребслужбі", – говорить Несміянов
.

Крімтого,експертрозповівіпро слабкі місцясамогозаконопроекту.Так,Несміяновпояснює,щовзаконідосіпрописананорма,згідно з якоюпідприємецьсамвирішує,вказуватийомучи нітермінреалізаціїтоготовару,якийфасуєтьсябезпосередньовторговихточках.

"Припустимо,яприходжувсупермаркетіперевіряю,тампродаютьсирнавагу,рибузцихвеличезнихємностей,ковбасузвакуумноїупаковки.Азаконпро маркуваннярозписанийтак,щосампідприємецьвирішує,чи вказуватийомуякісьобмеженняпотермінуреалізаціїтовару,якийфасуєтьсявжевмагазині.Тобто,цене обов'язковавимога.Сьогодніперевіряликовбасу,питаю,чомувонавсябіла?Менікажуть,щотермінпридатностіне закінчився.Алецежзагальнітерміни,авонижрозкриливакуум",-зазначивНесміянов.

Авдеякихмагазинахізовсімнакрупах,якіпродаютьнавагу,можутьнаписати,щотермінреалізаціїстановить,наприклад,3680годин.Яквираховувати,простроченийтоварчи ні,інавіщозайвийраззаплутуватипокупців-незрозуміло.

Реклама

Засловамиексперта,одне зі слабкихмісцьзакону-цете,щопоганопрописанийпункт"вжитидо".Узахіднійпрактиціна товарахпишуть"use by",тобто"використовуватидо",абож"best before".Нaпис"best before"oзнaчaeт, щoїжу мoжна вживати після вказаноїдaти,тобто,це питання якості, а не безпеки.Наприклад,єтакіпродуктине небезпечно,алеїхсмакізовнішній виглядможезмінитися.Аосьнaдпіcь"use"oзнaчaeт, щoпpoдуктипростоне можна продавати або вживати після вказаної дати.

"Державадосістоїтьостороньіне можерозібратися,"вжитидо"або"по "вказанудату".Напишіть-вжитидозазначеноготерміну,абоповказанийтермін.Томущоякщонаписано,наприклад,вжитидо5числа,супермаркети5числащеторгуютьцимтоваром.Аявважаю,щоспожитидо вказаноїдати,це,значить,4числаввечері",-пояснюєНесміянов.

Інше положення,яківикликаєпитання-цете,щодляхарчовихпродуктів,якізберігаютьсяпонад18місяців,у датідоситьбудевказатитількиріквиробництва.

"Наприклад,якщотоварзроблений01.2018р,тоцеодна розмова,аякщовінзробленийвлистопаді2018 року,тоя,якпокупець,цьогоне знаю.Язроблювисновок,щовжепройшовцілийрік,івідрахував6місяцівнаступногороку.Івжеврайонітравня ябудурозуміти,щотоварпрострочений,хочавінщене прострочений.Цезаконодавчадурість,вониякосьхотілицеспростити,алезробилитількигірше",-підсумувавНесміянов.

Експертивпевнені,щоновізаконодавчінормиздебільшогоправильні,алеосьхтобудездійснюватиконтрользаїхреалізацією-залишаєтьсязагадкою.Та йдлябізнесу,якийпрацюєза всіма правилами,норминічогоне змінять,аосьті,хтонамагалисявсілякоприховативажливуінформацію,будутьпродовжуватицеробити.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти