Інтерв'ю з Еріком Райнертом: "Кращий спосіб врятувати Україну від Росії – провести реіндустріалізацію"

17 жовтня 2016, 08:00

Крістіна Зеленюк Крістіна Зеленюк

Автор книги "Як багаті країни стали багатими ... і чому бідні країни залишаються бідними" розповів про доцільність зменшення залежності України від МВФ, можливості розвитку внутрішнього виробничого потенціалу та стратегічні помилки Заходу

Українські політики і чиновники не втомлюються повторювати, що для успішного росту потрібно відходити від сировинної економіки, яка зараз забезпечує 57% українського експорту. Цей показник не сильно відрізняється від характерного для розвинених країн, але, на відміну від США і Євросоюзу, Україна виробляє мало якісної готової продукції з доданою вартістю, заміщаючи її дорогим імпортом. Ключові експортні галузі – металургія, сільське господарство, хімічна промисловість і навіть IT-технології – на 80% сировинні. Причому з роками такий дисбаланс не змінюється, що відображається і в нульовому зростанні реального ВВП України за 20 років, за даними МВФ, при безперервних зовнішніх запозиченнях. Переорієнтацію української економіки багато в чому ускладнює втрата 20% промислового потенціалу на Донбасі через агресію Росії. Але, навіть в умовах реальної війни реформи можливі, і Україна, як і інші країни до неї, це доводить.

Реклама

"Індустріалізація,індустріалізаціяіщеразіндустріалізація",- такийрецептекономічногозростаннявідзнаменитогонорвезькогоекономістаЕрікаРайнерта.Йогобестселер"Якбагатікраїнисталибагатимиічомубіднікраїнизалишаютьсябідними"можнабезперебільшенняназватипосібникомпоекономічному зростаннюдля чайників.Зрозуміло,щоцелишеодназбагатьохекономічнихтеорій,івреальномусвітіекономікасильнозалежитьвідполітичноїкон'юнктури.Алез багатьматезамизйогокнигинавряд чи хтось сперечатиметься.Наприклад:"Промисловістьу багато разівзбільшуєможливістькраїнипрогодувативелике населення.Тойфакт,щоголодтрапляєтьсятількивкраїнах,якіспеціалізуютьсянасільськомугосподарстві,підкреслюєвладапромисловості,поділупраціісинергическихефектів,якістворюютьізберігаютьбагатство".

ВиступаючинатретьомуКиївськомуміжнародномуекономічномуна початку жовтня, Райнертзаявив,щоУкраїніпотрібнорозвиватипромисловість,яказабезпечитьвисокудоданувартість,експортнувиручкуі,якнаслідок,високізарплати.Та йЄвросоюзтодібудебільшезацікавленийвУкраїніАпоки,за оцінкоюЕрікаРайнерта,офіційнийБрюссельнадавкраїніне дуже вигіднеУгодапро зонувільноїторгівлі,аУкраїнане сильнотоінамагаєтьсядомогтисякращихдлясебеторговихумов.Убесідіз  "Сегодня.ua" Ерік Райнерт припустив, що Захід допускає стратегічні помилки і в стосунках з Росієюякщозгадати,щопокаранняНімеччинипісляПершоїсвітовоївійнипризвеловідприниженнядонацизму.На думкунорвезькогоекономіста,Заходувартозробитивисновкизподійстолітньоїдавності,щобне допуститирозгортанняновихвійськовихконфліктів.

- Перше питанняпро співпрацюзМВФ.Знаєте,вУкраїніМВФвжеставім'ямпрозивним,майжевсіреформиірішення приймаються"в ім'я"черговоготраншу.

- Думаю, це частина переконання, яке розвінчується. Зараз (в ході Київського міжнародного економічного форуму – ред.) я чую інші меседжі від друзів і джентельменів з Польщі, в порівнянні з минулим роком. Думаю, що все більше і більше людей розуміють, що модель, яка була запропонована Україні, не працює ні в Сполучених Штатах, ні навіть в Англії. Так чому вона повинна працювати тут? Ми перебуваємо в періоді дуже великих ідеологічних змін. Очікування грошей з-за кордону – абсолютно неправильна стратегія. Країни вирішують свої проблеми в своєму власному виробничому секторі, не створюючи все більше і більше боргів (як це робиться в Україні – Авт.). Я думаю, в Україні занадто мало уваги приділяється як виробництву в цілому, так і малим і середнім підприємствам. Я думаю, важливо не тільки слухати великі підприємства, а й маленькі, які несуть велике навантаження. Що ви повинні впровадити, так це Банк розвитку, як в Бразилії (був створений в 1952 році з метою сприяння розвитку промисловості та інфраструктури – ред.). У Бразилії дуже ефективний Банк розвитку, який допомагає і дає кредити малим і середнім підприємствам. Останні закони, прийняті в парламенті (України – Авт.), свідчать про те, що ви перебуваєте на правильному шляху, але є і багато речей, які ви ще можете зробити.

"Очікуваннягрошейз-за кордону-абсолютнонеправильнастратегія.Країнивирішуютьсвоїпроблемивсвоємувласномувиробничомусекторі,не створюючивсебільшеібільшеборгів"

Реклама

- На Вашу думку,УкраїнаможевідмовитисявідспівпрацізМВФ?Чи можнажитибезїхтраншів?

- У мене немає достатніх і детальних знань про угоду України з МВФ, але я думаю, що було б доцільно спробувати зменшити вашу залежність. Я думаю, з того, що ви можете зробити – залучити професіоналів, які б розібралися з тим, що трапилося цього літа в МВФ, коли вони визнали, що зробили величезну помилку з Грецією (всупереч оптимістичним прогнозам, країна не вийшла на економічне зростання, незважаючи на безпрецедентну міжнародну фінансову допомогу – прим. ред). Думаю, ви повинні сказати МВФ: "Ви впевнені, що ви не робите ту ж помилку з Україною, яку зробили з Грецією? Ми думаємо, що ви робите!" Таким чином, ви повинні заперечувати високопоставленим особам (в МВФ – Авт.), які в цьому сенсі ображають вас. Я думаю, що це в деякій мірі відноситься і до ЄС. Вони дають вам торговельну угоду (Угода про зону вільної торгівлі – Авт.), яка не дуже-то і хороша, і ви цього в достатній мірі не заперечуєте. Тому для мене так важливо оприлюднювати не лише свої напрацювання, а й всі напрацювання, які спираються на них. 25 років ми витратили на повільну деіндустріалізацію через неправильну теорії. Змінити політику зараз набагато простіше через BREXIT, через колапс в США. Кожен бачить, що середній клас був створений в обробній промисловості. І коли американська обробна промисловість вмирає, середній клас сильно страждає. Розчаровані в цьому (жителі США – Авт.) підтримують Трампа. Це підсумок великий деіндустріалізації, того ж процесу, через який пройшли і ви протягом останніх 25 років. Намагайтеся бути так само розчаровані, але перетворюйте це в щось більш конструктивне, ніж у пана Трампа.

- ВУкраїнізвиклиприводитивприкладдосвідспівпраціПольщізМВФ.Мовляв,свого часу,Польщібільшедопомагалифінансовоісписалиблизько50%їїборгів.

Очевидно,щоПольща-країна,наякувирівняєтесь.АлеПольщавступилавЄСв2004 році іграничноясно,щоЄСнезадоволенийтим,щовідбуваєтьсявПольщі.Такщонемаєніякихпередумовдо того,щопередвамибудутьставититакіжумови,яксвого часупередПольщею.Такщотак,Польщаробитьвсевідноснодобре,алевитуттакожпочули,щовонишкодуютьпро свою"шоковутерапію",чи не так?(мається на увазі вислівколишньоговіце-президентаПольщі Гжегожа КолодконаКиївськомуміжнародномуекономічномуфорумі-Авт.).АлетакяквонибуливЄС,вониотрималибільшедопомоги,унихєекспортніможливостівЄС,чоговине маєте,ібагатоіншихпереваг.Такщо,на жаль,виповиннізабутипро наслідуванняПольщі,томущоунихбуловікноможливостіпотрапитивЄС,івданийчасцевікноможливостейзакрито.ЄСрозумієпомилки,яківінзробивв2004 році.Осьчомуякажу,щоУкраїнаповиннаусвідомитите,щовивцьомупланісаміпособі. Ви-великакраїназ більш ніж 40мільйонним населенням-дужевеликийринок-івиповиннівідбудуватизановосвійвласнийвнутрішнійвиробничийпотенціал.

"Виповиннізабутипро наслідуванняПольщі,томущоунихбуловікноможливостіпотрапитивЄС,івданийчасцевікноможливостейзакрито"

- Під чассвогопопередньоговізитувУкраїнуВипорадилибудь-якимиспособамизберегтивиробництво.Алевумовахфінансово-економічної кризи,війнизРосієюівтратою20%виробничихпотужностейнаДонбасі,цесхоженаказку.

Реклама

-Яне хочузаглиблюватисявпитанняпро російську агресію.Алеясно,щобагатапромисловорозвиненакраїнаможезахиститисебенабагатокраще,ніждеіндустріалізованасільськогосподарськакраїна.Такщояможусказати,щопосилення національної оборони також залежить від реіндустріалізації.І,на щастя,вцьомуроціяпочувіншу,ніжвминуломуроціісторію(про українськуреіндустріалізациї-Авт.).Мийдемовправильномунапрямку.

- ВашпрогнозщодоекономічноїситуаціївРосії?На вашу думкусанкціїсильновдарилипо російській економіці?

- Думаю, дуже цікаво, що коли Захід хотів покарати Росію, вони не вдалися до торгового бойкоту. Тому що вони знали, що торговий бойкот сприятиме зміцненню російської промисловості. Це було б звичайне покарання, до якого вони вдавалися щодо ПАР та інших. Але Захід побачив, що торговий бойкот насправді допоможе Росії. Тому вони не пішли традиційним шляхом бойкоту, вони вдалися до фінансового бойкоту. Тоді Росія ввела мита на імпорт сільськогосподарської продукції (з ЄС – Авт.). Я вважаю, що Росія, навпаки, повинна захищати виробничу базу. Я не думаю, що рух Росії блискучий. Але найцікавіший аспект в тому, що Захід не пішов по шляху своєї звичайної практики бойкоту промисловості. Тут є важливі ідеї, яким можна повчитися.

- ЗаразРосіянамагаєтьсяперебудуватисвоюсировиннуекономіку.Але,якмибачимо,це недопомагаєібезміжнароднихінвестиційросійськаекономікане витримає.

- Ну, я думаю, що це допомагає в плані зростання сільськогосподарського сектора. Але я б сказав, що поки Росія знову не поновить зростання свого промислового сектора (поки не прийдуть іноземні інвестиції – Авт.) зарплати істотно не збільшаться. І тут є дуже-дуже сумна паралель. Я хотів би підкреслити цей момент. Після Першої світової війни Німеччину було покарано і деіндустріалізовано. Деякі економісти говорили, що це була дуже погана ідея. І ця розлючена і деіндустріалізована Німеччина почала нову війну 20 років потому. А що стало відправною точкою війни? Німецькі меншини в Східній Європі (права меншин використовували в якості обґрунтування для переділу кордонів прим. ред). А паралель сьогодні в тому, що ми покарали Росію, і Росія розв'язує нову війну, спираючись на російські меншини в Східній Європі. Так що в цьому є дуже небезпечна паралель. Якщо ви вирішили покарати країну за допомогою деіндустріалізації ви насправді може розв'язати нову війну. Я думаю, що є лякає паралель між тим, що ми зробили з Німеччиною в 1918 році і тим, що ми зробили за допомогою шокової терапії в Росії в 1989 році. Цедужестрашнапаралель.

"Після Першої світової війни Німеччину було покарано і деіндустріалізовано. Деякі економісти говорили, що це була дуже погана ідея. І ця розлючена і деіндустріалізована Німеччина почала нову війну 20 років потому"

Реклама

- Упопередньомуінтерв'юдляодногозукраїнськихЗМІВисказали,щоУкраїнаповиннасказатиЄС:"Дайтенамдешевийкапіталдлявідновленнявиробничогопотенціалу,іви непобачитеміграціїзУкраїни,іна додатокми нестанемо "легкою здобиччю" дляРосії".

Так, я думаю, якщо б я був на місці ЄС, я б повчився у дуже успішної стратегії, яку застосовував Захід, щоб зупинити поширення комунізму. В кінці 1940-х комунізм поширювався по всьому світу. Захід зрозумів, що найкращий спосіб зупинити це зростання, – зробити "пояс" багатих країн навколо комунізму. Для цього вони розробили план Маршалла, який реіндустріалізував Західну Європу, і індустріалізовані Туреччину, Тайвань, Південну Корею; все на шляху до Японії. Ця стратегія індустріалізації зробила людей багатими і зупинила комунізм. Якщо ЄС лише повернеться назад в той період економічної мудрості, він би зрозумів, що найкращий спосіб врятувати Україну від Росії – це провести реіндустріалізацію України. Вони зрозуміли це неймовірно добре в 1947 році, так чому ж вони не розуміють цього зараз? Якщо ви хочете не допустити того, щоб Україна стала "легкою здобиччю" для Росії, – дозвольте країні провести реіндустріалізацію. З моєї точки зору,ЄСробитьвУкраїніпомилкуісторичногомасштабу!Здається,щовЄСне залишилосявправногоуправління,простодрібнабюрократія.

"Стратегія індустріалізації зробила людей багатими і зупинила комунізм. Якщо ЄС лише повернеться назад в той період економічної мудрості, він би зрозумів, що найкращий спосіб врятувати Україну від Росії – це провести реіндустріалізацію України"

- ЗаостаннікількароківУкраїнавтратилатакзванітрадиційніринки.Ямаюна увазіринкиРосіїтакраїнСНД.Інашінадіївідшкодуватицівтратиза допомогоюринкуЄСне виправдалися.ЯкмиможемозбільшититоварообігміжУкраїноютаЄС?

- Я думаю, ви повинні усвідомлювати, що ви – великий ринок з сильними промисловими традиціями. Припиніть продавати вашу пшеницю за 120 євро за тонну і купувати натомість спагетті за 1000 євро за тонну. Почніть робити свої власні спагеті, трудоустройте людей і зменшите свій торговий дефіцит. Це вид стратегії, якому ми також колись слідували. Якби у вас був один мільйон населення, як в Латвії, складно було б щось зробити. Але оскільки у вас більше 40 мільйонів чоловік, Україна досить велика для існування промисловості всіх видів, продукцію якої можна поставляти на внутрішній ринок. Якщо ЄС не дає вам більш вигідну угоду (мається на увазі Угода про ЗВТ – Авт.), вам потрібно вибудовувати більш сильну промислову політику. І з часом, сподіваюся, ЄС зрозуміє, що це в їхніх інтересах теж.

"Припинітьпродавативашупшеницюза120єврозатоннуікупуватинатомістьспагеттіза 1000єврозатонну.Почнітьробитисвоївласніспагеті"

eric_reinert.2e16d0ba.fill-270x300_03

Фотоідовідка-зсайту КМЕС.

Ерік С. Райнерт – професор технологій управління і стратегій розвитку Талліннського технічного університету Естонії. Очолює міжнародний фонд "Інший канон" (The Other Canon Foundation), Норвегія. Райнерт має ступінь бакалавра університету Санкт-Галлен, Швейцарія, і ступінь магістра ділового адміністрування університету Гарвард. Кандидат економічних наук Корнельського університету. Пропрацювавши в 54 країнах світу, доктор Райнерт отримав великий досвід в сфері підприємництва. Його книга "Як багаті країни стали багатими ... і чому бідні країни залишаються бідними" переведена на 18 мов світу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти