Газова революція в Україні: в Кабміні обіцяють кардинальні зміни вже через кілька років

26 березня 2017, 07:41

Олександр Литвин

До 2020 року видобуток власного газу, планують в парламенті, повністю компенсує потреби промисловості і населення

Щорічно Україна витрачає мільярди доларів на імпорт газу. Приблизно 60% від всього споживаного блакитного палива – власний видобуток, ще 40% доводиться купувати за кордоном. Від вартості імпортного палива залежить тариф на газ для простих українців. І саме подорожчання блакитного палива запустило ланцюжок поетапного зростання цін на всі комунальні послуги. Так, від тарифу на газ також залежить вартість опалення і гарячої води. Уже в 2020-му році, згідно з планами Кабінету міністрів, Україна зможе повністю відмовитися від імпортного блакитного палива. Сайт "Сегодня" з'ясував, що потрібно для розвитку власного видобутку газу.

Чи зможе Україна стати енергонезалежною
Реклама

У Радянському Союзі Україна була найбільшою газодобувною республікою. Пік видобутку припав на 1973 рік, тоді українським підприємствам вдалося "підняти" 68 мільярдів кубів блакитного палива. За цей час ситуація кардинально змінилася – за підсумками минулого року Україна видобула лише 20 мільярдів кубів. Як відзначають в "Укргазвидобуванні" (УГД), більшість вже відкритих родовищ вичерпані на 70-80%. "Для підтримки видобутку, ми повинні якимось чином цей обсяг компенсувати за рахунок нового буріння, інтенсифікації, капітального ремонту свердловин. Або мінімізувати природне падіння, або знайти і почати добувати газ на новому родовищі", – пояснює глава УГД Олег Прохоренко.

"Для підтримки видобутку, ми повинні якимось чином цей обсяг компенсувати за рахунок нового буріння, інтенсифікації, капітального ремонту свердловин. Або мінімізувати природне падіння, або знайти і почати добувати газ на новому родовищі", – пояснює глава УГД Олег Прохоренко.

Розвідка,капітальніремонтсвердловин,новебуріння-всецеможливотількиза умовипостійнихінвестицій.Замістьрозвиткувласного видобуткуУкраїнавесь цей часкупуваладешевийгазвРосії.Засловами заступника головипарламентськогокомітетуз питаньпаливно-енергетичногокомплексуОлександраДомбровського,зачаснезалежностіУкраїнаімпортувалазРосійськоїФедераціїблакитногопаливанасумупонад 100 мільярдівдоларів."ЦещеодинВВПкраїни",-зазначаєнардеп.

Улистопаді2015року КабмінвідмовивсявідпоставокгазузРосії.ЗаразблакитнепаливоімпортуєтьсязкраїнЄвропейськогоСоюзу,яківсвоючергукупуютьйоговРФ.Обсягиспоживаннязаостаннідесятьроківскоротилисявкілька разів:з73,9мільярдав2006-мудо32,3мільярдакубометрівгазув 2016-му.Алеізаразнаімпортблакитногопаливадоводитьсявитрачатимільярдидоларівщорічно.

До2020-говурядіплануютьскоротитиспоживаннядо27 мільярдівкубометрівгазуіповністюкомпенсуватийогозарахуноквласного видобутку,розповіввіце-прем'єрВолодимирКостіоннадругомуГазовомуінвестиційномуфорумі.

Реклама

___-01_07

"Впершеугалузіз'явиласяідея-до 2020 рокузробитигалузьнезалежною від імпорту.Цевибір,якийзробилинайбільшігазовидобувнікомпанії,прогресивніпредставникипарламенту,уряду",-розповідаєгендиректор"ДТЕКНафтогаз"ІгорЩуров.

"Впершеугалузіз'явиласяідея-до 2020 рокузробитигалузьнезалежною від імпорту.Цевибір,якийзробилинайбільшігазовидобувнікомпанії,прогресивніпредставникипарламенту,уряду",-розповідаєгендиректор"ДТЕКНафтогаз"ІгорЩуров.

Державнепідприємство"Укргазвидобування"видобуває70%всьогоукраїнськогогазу,цеприблизно14,5мільярдакубометрів,ще30%-приватнікомпанії.ЗавданнядляУГД-піднятиобсягивидобуткудо 20мільярдівкубометрів,априватнихкомпаній-збільшитивидобутокдосемимільярдівкубів.

Як збільшити видобуток: фіскальний тиск і інвестиції

Податкове навантаженнянагазовидобутоквкраїнахЄС-всередньому12%,авУкраїні-30%,розповідаєдиректорАсоціаціїгазодобувнихкомпанійРоманОпімах.У2015-мупідприємстваплатилирекордновисокуренту-70%.Врезультаті,якзазначаєОлегПрохоренко,видобутокблакитногопаливанапідприємствахспільноїдіяльності(СД)значноскоротився,коштів наінвестиціїтапридбанняновогообладнанняне залишилося.

"Мине бачимозначного збільшеннявидобутку.Потрібномінятифіскальнийрежим.Япоговорилаз усімаучасникамиринку,з усімаекспертами,до якихуменебувдоступідо якогоуменене булодоступу,покимине змінимофіскальнийрежим,нічогоне зміниться...податкипотрібнопереглянутиісаметомумизапропонувалидляновихсвердловинрентнуставкув12%,алеунаспокине вийшлознайтипідтримкуцьогорішеннявпарламенті",-розповідаєчленпарламентськогокомітетуз питаньпаливно-енергетичногокомплексуОльгаБелькова.

dtek_1

Реклама

Фото: newfolk.com.ua

Крімтого,щобнароститивидобутокгазудо27 мільярдівкубометрів,необхіднозалучитимільярдидоларівіноземнихінвестицій.Однак,вумовахнестабільноїекономічноїіполітичноїситуаціїічерез високірентніставкиіноземціне поспішаютьінвестуватисвійкапіталвУкраїні,розповідаєекс-заступник міністраекономіки,главанаглядовоїради"Нафтогазу"ЮліяКовалів.

"До 2020потрібнонароститивидобутокна35%.Безінвестицій,безтехнологійдосягтицебуденеможливо.Унасполітичнітамакроекономічніризикибільше,ніжунашихсусідів.Томумиповиннізапропонуватиінвесторамконкурентніумови",-розповідаєглаваНаглядової ради"Нафтогазу".

"До 2020потрібнонароститивидобутокна35%.Безінвестицій,безтехнологійдосягтицебуденеможливо.Унасполітичнітамакроекономічніризикибільше,ніжунашихсусідів.Томумиповиннізапропонуватиінвесторамконкурентніумови",-розповідаєглаваНаглядової ради"Нафтогазу".

ЩобУГДнароститивидобутокгазудо20 мільярдівкубометрів,говоритьпрес-секретарпідприємстваВолодимирГайдаш,закількароківпотрібноінвестуватичотири мільярдидоларів."Мипрацюємонадтим,щобдосягтиобсягувласного видобуткув20 мільярдівкубометріву 2020 році.ПаралельноУкраїназнизитьспоживання,мистанемонезалежними.Дляцьогопотрібночотири мільярдидоларовихінвестицій",-зазначаєВолодимирГайдаш.

Крімтого,газовасферавУкраїнінадмірнозарегульована,впевненіексперти.ЗасловамиРоманаОпімаха,щобпочативидобуток,доведетьсяотримати44дозволив16установах.На"паперовутяганину"йдедвароки,вкраїнахЄС-всередньомупівроку.

Україна витрачає мільярди доларів на обігрів вулиць

ГоловнийспоживачгазувУкраїні-населення.Прицьомуабсолютна більшістьбагатоповерхівокпотребуютьтепломодернізації.Фактично,українціопалюютьне тількисвоїбудинкиіквартири,а йвулиці.Черезутепленихстін,"дірявих"вікон,підвалів,дахівщорічно"втрачається"дев'ять мільярдівкубометрівгазу.Цебільше,ніжзарікдобуваютьусі українськіприватнікомпанії.ТакийобсяггазуобходитьсяУкраїнів2,2мільярдадоларів(тисячакубометрівімпортногогазувцьомуроцікоштує 245доларів,говоритьсявбюджетікраїни).

Ще2,4мільярдакубометрівгазу,за підрахункамиМіністерстварегіональногорозвиткутажитлово-комунального господарства,втрачаєтьсявсистемітеплопостачання.Тількизавдякиенергоефективностіспоживанняблакитногопаливаможнаскоротитина11 мільярдівкубометрів."УкраїназнаходитьсявнайбільшенерговитратнійчастиніЄвропи.Тутвитрачаютьнайбільшересурсів,втратинабагатобільше,ніжвкраїнахзсхожимкліматом",-розповідаєзаступникгендиректораЄврокомісіїз питаньполітикисусідстватарозширенняКатеринаМатернова.

Реклама

nevsky_phg_1

Фото: gazprom.ru

ЯкбиУкраїнадосягларівняенергоефективностіПольщі,впевненийОлександрДомбровський,івідмовиласявідімпортугазу,добробутукраїнцівможнабулобзбільшитив3,5рази.Аза словамипрем'єр-міністраВолодимираГройсмана,відмовавідімпортублакитногопаливадозволитьзначнозміцнитикурснаціональноївалюти.

"Миреальновирішуємозавдання,якідаютьможливістьсьогодніговорити,щозатри-чотири-п'ятьроківУкраїнастанеенергонезалежною.Цеколосальнийвнесоквнашуекономіку,стабільність.Колосальний.Ябачивнедавноаналітику,якапоказує:якщобмидобувалисвійгазвУкраїні,ане купувалийогозавалюту,доларбсьогодніпривсіхтихпроблемах,якімимаємо, некоштувавбибільше 18,5 гривень", — заявив Гройсман вінтерв'юагентству"Укрінформ". 

Нагадаємо,кількаднівтомувУкраїніприйнялизаконпро"Фонденергоефективності".Крімтого,нарозглядівпарламентізнаходятьсящетриважливі законопроекти:"про енергоефективністьбудівель","прокомерційний обліккомунальнихпослуг"та"прожитлово-комунальні послуги".Прийняттяцихдокументівдозволитьзначноскоротитиенергоспоживання:всімнежитловимбудівлямдоведетьсяпровестиенергоаудит.Детальнішепро закониможнапрочитатитут.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти