Дожити до пенсії: коли і як в Україні підвищать пенсійний вік

23 квітня 2017, 07:32

Олександр Литвин

У МВФ впевнені, що вік виходу на "заслужений відпочинок" потрібно переглядати; в парламенті говорять – рішення приймуть через п'ять років

Українські пенсіонери найбідніші в Європі. Білоруси на заслуженому відпочинку отримують не менше 83 доларів, росіяни – 123 доларів, поляки – 480, а українці – всього від 47 доларів. Але і на низькі пенсії грошей ледь вистачає. У минулому році в Міністерстві соцполітики заявили: діра в бюджеті Пенсійного фонду сягнула критичної позначки. Проблем кілька. Українці отримують занадто низькі зарплати, а значить, платять маленькі суми у вигляді податків, крім того – пенсіонерів в країні більше, ніж платників податків. МВФ наполягає: треба підвищити пенсійний вік. Тоді кількість "нових" пенсіонерів скоротиться, а кількість працюючих – виросте. Українці ідею не підтримали.

Сайт "Сегодня" з'ясував, коли і як можуть підвищити пенсійний вік і чому Кабмін не прислухався до головного кредитора країни.

Реклама

В цьому році песнійний вік не зачеплять, але колись рішення доведеться приймати

ПідвищуватипенсійнийвіквУкраїні небудуть,запевнивпрем'єр-міністрВолодимирГройсман.Пенсійнуреформупроведуть,алеболючедляукраїнцівпитанняне чіпатимуть.ЛогікаКабмінупроста:українціітакживутьмало.

ОдинзпершихваріантівмеморандумузМВФвключавпідвищенняпенсійноговікунатри роки.МіністрсоцполітикиАндрійРевапояснив:віквиходунапенсіюзбільшують,щобзмінитиспіввідношення працюючихіпенсіонерів.ОднаквУкраїнієможливістьзамістьтого,щобскорочуватикількістьпенсіонерів,збільшитичислопрацюючих.Спірнийпунктзмеморандуму прибрали.

Правда,післяцьогопозиціяМВФ незмінилася."Українаповинназнайтиспосібзменшитиприпливновихпенсіонеріввпенсійнусистемуінароститинадходженнядо Пенсійного фонду.Досягтицьогоможнарізнимиспособами:відподальшогообмеженняможливостідостроковоговиходунапенсіюі до збільшенняефективногопенсійноговіку", – написав в своїй колонці глава місії МВФ в Україні Рон ван Роден. 

seniors-1505935_960_720

Реклама

Фото: pixabay

Середнійвіквиходунапенсіюдлячоловіків,пояснюєРоден-близько58,5року,дляжінок-56років.Дляпорівняння:середніпоказникивЄС:63,6рокудлячоловіківі62,6рокудляжінок.Укоментарі"Сегодня"віце-прем'єрПавлоРозенко,який курируєреформувуряді,знайшовконтраргумент-якможна підніматипенсійнийвікдо65,якщосереднятривалістьжиттяукраїнця-тіж65років.

"Зновуйдетьсяпро те,щовЄвропісереднійвіквиходунапенсіювище.Безумовно,зцимможнапогодитися.Аледавайтетодіпоручнаведемоданіпотривалостіжиття.Тривалістьжиттяукраїнцівна10роківменша,ніжуєвропейців.Якщовзятиспіввідношеннявиходунапенсіюдотривалостіжиття,товонобудене на користьЄвропейськогоСоюзу.Унасцявідстанькоротка.Тобтойдетьсяпро те,щобвстановитипенсійнийвікдлячоловіківв65років,колисереднятривалістьжиттяунасучоловіків65років", – підкреслив Розенко.

Вартозазначити,щочиновникчомусьоперуєне данимипро тривалістьжиттяпісля60років,аназиваєсереднійвікжиттяукраїнця.Востанньомупоказникувраховуєтьсясмертністьвбудь-якомувіці,втомучисліпринародженні.За данимиМіністерствасоціальноїполітики,чоловіки,якідоживаютьдопенсійноговіку,всередньомуживутьдо76років,ажінки-до80років.Тобтоукраїнськийчоловікживенапенсіїне 5років,якможназрозумітизі слівчиновника,а16.

Аргументи "за" підвищення пенсійного віку:

  • "Нових" пенсіонерів стане менше 
  • Збільшитьсякількістьплатників податківзарахуноктих,хтоповиненбувстатипенсіонером,алепродовжитьпрацювати
  • Скорочуютьсяризикибідностізарахунокбільштривалогоперіодуроботи

Аргументи "проти":

  • Віковадискримінація-українцямстарше60роківскладнознайтироботу
  • Доведетьсяреформуватисферизайнятості,медицинитаосвіти
  • Українцібудутьменшежитинапенсії
Реклама

Більшістьекспертівупевнені:раночипізнопідвищуватипенсійнийвікдоведеться.Зтакою позицієюпогоджуютьсяіпарламентаріїзпропрезидентськоїпартії,інавітьуряд.ЗасловамипредставникапрезидентавРадіІриниЛуценко,натакийкрокУкраїнаможепітичерезп'ять-десятьроків.

"Це може статися через 5, 7, 10 років. Ми не говоримо про сьогоднішній часу ... пенсії низькі і треба привести в порядок саме солідарну систему. А тільки після того, коли економічні показники і інфляція будуть на досить низькому рівні, говорити про накопичувальну систем ", – сказала Луценко в ефірі телеканалу "112 Україна".

10 мільйонів працюючих українців утримують понад 12 мільйонів пенсіонерів. При цьому ще кілька мільйонів осіб працевлаштовані, але внески на пенсії не платять. Якщо в Україні збільшити пенсійний вік до 65 років – кількість пенсіонерів зменшиться на один мільйон. Якщо до 62 років – на 500 тисяч, підрахували в Інституті демографії та соціальних досліджень.

"Міжнародні стандарти, наприклад конвенція про соціальний захист, припускають, що пенсійний вік в 65 років можна встановлювати незважаючи ні на які обставини. Насправді сказати, що прямих обмежень в міжнародній практиці немає. Низький пенсійний вік не сприяє тривалій тривалості життя. Люди, які доживають до 60 років, з такою ж вірогідністю доживуть і до 63 років", – розповідає старший науковий співробітник Інституту демографії Лідія Ткаченко.

Так, якщо щорічно підвищувати пенсійний вік на півроку, кількість українців, які виходять на пенсію, буде в два рази нижче
.

Коли виходять на пенсію в інших країнах

УминуломуроціпрезидентБілорусіОлександрЛукашенкопідписавуказпро поетапне збільшенняпенсійноговікунап'ятьроків.Чоловікибудутьотримуватипенсіюв65,жінки-в60років.Прицьомутриваложиттябілоруськихпенсіонерівне сильновідрізняєтьсявідситуаціївУкраїні.Білоруси,досягнувши60-річчя,всередньомуживутьще16років(практичностількиж,скількиіукраїнці).

Реклама

НаданиймоментвПольщічоловікивиходятьнапенсіюв65,4року,ажінки-в60,4.Поступово,до 2040-го,ічоловікиіжінкибудутьвиходитинапенсіюв67років.Розмірпенсіїдосягає60%відсередньоїзаробітноїплати(вУкраїні-всього35%).

У Франціїпенсійнуреформузатвердилищев2013-муроці.Якбизміни непровели,за прогнозамиуряду,дефіцитПФмігзбільшитисяз14до19 мільярдівдоларів.Французизбільшилирозмірвнесківдо фондутапенсійнийвік.Зараз,згідно з данимиВООЗпро тривалістьжиттяу Франції,чоловікипроводятьна"заслуженому відпочинку"19,4року,ажінки-25,4.Прицьомусередняпенсіяв 2016-му році- 1142долара.

УБосніїтаГерцеговині,Грузії(тількичоловіки),Косово,Хорватії,Естоніївиходятьназаслуженийвідпочинокв60.УНімеччинітаСШАвжезаявилипро планипоступовозбільшитипенсійнийвікдо70років.

Підвищенняпенсійноговіку-вимушений крок,наякиййдутьвсірозвиненікраїни.Пов'язаноцезі світовоютенденцієюстаріннянаселення.Поколіннядітейскорочується-українці,якієвропейці,не поспішаютьзаводитивеликісім'ї,прицьомулюдей похилого віку нестаєменше.

Думки експертів: чи варто підвищувати пенсійний вік

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман:

.jpg_45

"Тапенсійнасистема,якасьогоднієвкраїні,єтотальнонесправедливою,і85%українськихпенсіонерівотримуютьпенсіїнарівнімінімальної.Цефактично-тотальнезбідненняукраїнськихпенсіонерів.Мизвами,незалежновідполітичнихпрапорів,повиннізмінитипенсійнусистему,щобдосягтитрьохпараметрів".

"Другапозиція:минасьогоднішнійденьмаєпритотальнонизькихпенсіяхдефіцитПенсійногофондупонад140 млрдгрн.Цеозначаєтількиодне-система,вякійполовинаєдотаційною,є нежиттєздатною.ТомумиповиннівирішитипитанняздефіцитомПФ".

"ПіслявнесенняКабміномурядового варіантупенсійноїреформи,якийне передбачає збільшенняпенсійноговіку,аіншізаходи,що дозволяютьпобудуватисправедливубездефіцитнусистему,урядзробитьдоситьістотнийперерахунокпенсійдляукраїнців",-сказавпрем'єр,відповідаючиназапитання парламентаріївуРадіминулого місяця.

Головний демограф країни Елла Лібанова:

.jpg_46

"Якщоунаспенсійнийвік60років,тонашічоловікимаютьшансипрожитинапенсіїмайже15років.Якщомипенсійнийвікпіднімемо(чоловікам,-прим.ред.)до65років,їмзалишитьсяпрожитивсього12років.Цедужемало,якщо рахувати,що40роківвонидесьпрацюютьісплачують внески,цепростожорстоко.Ужінокситуація краща,унихбуливсідемографічніпідставипідвищуватипенсійнийвікдо60років".

"Цедужемало,якщо рахувати,що40роківвонидесьпрацюютьісплачують внески,цепростожорстоко.Ужінокситуація краща,унихбуливсідемографічніпідставипідвищуватипенсійнийвікдо60років".

Міністр соцполітики Андрій Рева:

.jpg_47

"У нас цього немає в програмі президента, у нас цього немає в програмі Верховної Ради і більшості політичних сил. Тому це питання ми можемо обговорити чисто гіпотетично. Ось у нас не вистачає грошей Пенсійного Фонду. Ми їдемо займати на Захід. Приїжджаємо в Німеччину, зустрічаємося з Ангелою Меркель. І скорботно їй в обличчя говоримо про те, що у нас не вистачає грошей на пенсії. Про що вона думає, як ви вважаєте? Вона вихована жінка, вона, звичайно, не скаже це в обличчя, але вона знає, що у неї вік виходу на пенсію в Німеччині – 67 років. Про що вона думає? "Хлопці, ви, звичайно, молодці! Як чудово: мої пенсіонери працюють до 67-и, працюють, у вас 60, а середній вік виходу чоловіків – 49 років в Україні, – і ви приходите у нас просити гроші на пенсію?"

Старший науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень Лідія Ткаченко:

.jpg_48

"Ядумаю,потрібнопідвищуватипенсійнийвік.Церобиться недлятихлюдей,хтовжезаразнапенсії,інавіть недлятих,хтозаразу передпенсійномувіці.Рішенняможнаприйнятисьогодні,апочатипідвищенняпізніше.Можнанамітитиякесьпокоління,скажімо,що народилисяв 1990-х-початку 2000-хроків,іпризначитиїмбільшвисокийпенсійнийвік.

Ціпоколіннянайменш численні,іпокивонибудутьформуватиробочусилу,навантаженнянапенсійнусистемубуде"зашкалювати".Якщоне підвищуватиїмпенсійнийвік,доведетьсяпідвищуватиподаткиіставкиЄСВ.Колицінечисленніпоколіннябудутьвиходитинапенсію(цеякразбудекінець2050хроків),буденевелике ослабленнянапруженостііможнабудеплатитиїмщедрішіпенсії".

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти