Хто і як повинен подавати податкову декларацію: юристи назвали типові помилки українців

31 березня 2018, 09:46

Часто платники податків навіть не знають, що повинні були "відзвітувати" перед ДФС

Традиційно кампанія по декларуванню доходів вУкраїністартуєзпочаткурокуітриваєдо 1 травнязрізнимитермінами,взалежностівідкатегоріїплатника.Платниківприбутковогоподатку(офіційна назва-податкуздоходівфізосіб.ПДФО),що подаютьрічнідекларації,можнарозбитиумовнонадвавиди:тих,хтозобов'язанийподаватирічнудеклараціюітих,хтомаєправона таке подання,алеробитицього незобов'язаний,пишеUBR.

Реклама

ЯкзазначаєюристЮФ"Астерс"ПавлоШовак,придекларуваннідоходівє непоодинокимивипадкинеправильноїкваліфікаціїотриманихдоходів,щоможепризводитидо помилкового визначеннябазиоподаткування,застосуваннянеправильноїставкиподаткуі,якнаслідок,до переплатиабонедоплати.

Хто і що повинен декларувати

Зобов'язанняподаватидеклараціювиникаєтількиприотриманніпевнихвидівдоходів,наприклад,іноземнихдоходів,доходіввідвідчуженнякорпоративнихправ,ціннихпаперів.

Якзазначаєадвокат,партнерK.A.C.GroupТетянаКузьмич,зобов'язаніподаватидеклараціюдержслужбовці,підприємці,особи,які займаються незалежною професійноюдіяльністю(нотаріуси,адвокати,художники,лікарі),атакожгромадяни,якіотримувалидохідпротягомрокубезутриманняприбуткового податкуподатковимагентом.

"Остання позиція найменш контрольована з боку держави, законодавець розраховує на правосвідомість платника і його добру волю. Наприклад, при декларуванні доходів від оренди рухомого та нерухомого майна громадянами, які не є податковими агентами", - зазначила Кузьмич.

Доцієїжкатегорії"добровільного"декларуваннявідносятьсявипадкиуспадкуваннямайнапо далекихступенівспоріднення,за якимнотаріуси недотримуються своїх зобов'язаньщодо утриманняПДФО.Атакожінвестиційнийдохід,іноземнийдохідідоходи,зобов'язаннящодо утримання податкузякихне виникаливмоментвиплатиуподатковогоагента.

Однак,за словамиюристів,сьогодніпроблемабільше невтому,якбезпомилокзадекларуватисвійдохід,автому,яквизначитиякий самедохідпотрібнодекларувати.АджеподатковапродовжуєтрактуватиокремінормиПодатковогокодексунасвій розсуд,щопризводитьдо суперечокірозглядівзфізичнимиособами,якіне сплатилиподаток.

Доходы з-за кордону

ЯкзазначаєстаршийюристILFОленаКалініна,заостанніпаруроківактуальнимстало питаннядекларуваннягрошей,отриманихз-закордонувідродичів-чоловіка,дружини,батьків.Податковавсвоїхроз'ясненняхне разстверджувала,щоодержувачіпереказівз-закордону(втомучислінабанківськікартки)повинніподаватищорічнудеклараціюісплачувати ПДФО.

"Хоча, з точки зору застосування норм податкового і сімейного законодавства України, такі операції можна розцінювати як рух грошей всередині сім'ї, тобто за фактом це утримання одним членом сім'ї іншого", - підкреслила Калініна.
Реклама

Значить,багато чого будезалежативідздатностікожноїзі сторіндовестисвоюправотувконкретномувипадку.

Участь в капіталі

Аналогічніпитаннявиникаютьі в частинікваліфікаціїдоходувідпродажунерезидентукорпоративнихправвукраїнськомугосподарському товаристві.Абочи єоплатавіднерезидентаінвестиційним прибуткомабоіноземнимдоходом.

"Відповідь на це питання буде впливати на порядок визначення бази оподаткування та може істотно вплинути на розмір податкових зобов'язань", - говорить Павло Шовак.

Наприклад,громадяниняк внесокдо статутного капіталувносивавтомобіль,ачерезпаруроківвирішиввийтизі складузасновниківТОВтаповернутисвійвнесокгрошима.

"Умовно, йому повертають 5 млн грн, орієнтуюся на ринкову або балансову вартість авто на момент виходу. При цьому, на придбання даного автомобіля громадянин раніше витратив 3 млн грн. Відповідно податкова, може стверджувати про отримання колишнім засновником інвестдоходу в 2 млн грн", - навела приклад Олена Калініна.

У такійситуаціїгромадянинповиненподатидеклараціюпро отриманийінвестдохід,алеоскількивінможевважати,щоним неотримано інвестиційнийприбуток,тодекларація неподається.Податковатакепорушенняможевиявлятичерездеякийчас,наприклад,перевіряючиТОВіісторіюзмінискладузасновників.Покичерга дійдедоперевіркисамогогромадянина,можепройтитермінпозовноїдавності(п.102.1ст.102ПКУ)дляпроведенняподатковоїперевіркиізастосуваннясанкцій.

ЗасловамиКалініної,якщодійсноіснувавоб'єктоподаткування,якийпростозабулизадекларуватиабоне знали,щопотрібноплатитиподаток,кращезробити"явкузповинною".

Наприклад,якщоофіційноотримувалидохіднарозрахунковийрахуноквбанкувсумі 5000грнвідіншої фізособивідздачіворендуйомуавтомобіля.

"У такому випадку, необхідно самостійно подати декларацію та сплатити податок. Так, доведеться заплатити штраф 170 грн за неподання декларації, ПДФО – 18% – 900 грн, і військовий збір – 1,5% – 75 грн. Але, такий варіант краще, ніж податкова зробить нарахування 900 грн + 75 грн, і застосує штраф 25% – 243 грн, а далі нарахує ще стільки ж пені", – порахувала юрист.

В тренді
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?

Прощені борги

Реклама

ЗасловамиТетяниКузьмич,частолюдине враховуютьтакзване"додатковеблаго"у виглядіпрощеногоборгу.Масовероздуванняринкуспоживчогокредитуванняв2006-2008рокахскінчилосятим,щобанки,внаміріоптимізуватисвоїкредитніпортфелі,часомповністюабочастковопрощалиборгбезнадійнимпозичальникам.

Алегромадяни здебільшогоне припускали,щодержаваборгівне пробачає.Справавтому,що"прощенийборг"згідно із закономє"додатковимблагом",якепідлягаєоподаткуваннюза звичайною ставкою,тобто18%.

"Таким чином, якщо банк пробачив борг на 1 млн грн, то щасливчик зобов'язаний подати річну декларацію із зазначенням цієї суми, а також сплатити державі 180 тисяч гривень податку. У момент оформлення процедури "вибачення" у податкового агента (банку) не виникає зобов'язання по утримання податку. Не виникає таке зобов'язання і надалі за умови, якщо банк подає до податкової відповідне повідомлення", - зауважила Кузьмич.

Користуючисьправомперекластивідповідальністьнаплатника,банкивбільшості своїйпедантичнослаливДФСвідповіднуформу.Прицьомучастобанкивсумипрощеногоборгувключають нетількитілокредиту(власне"додатковогоблага"),азурахуваннямнарахованихіне виплаченихпозичальникомвідсотків(якіпозичальникфактичноне отримував,апростоне понісдодатковівитрати).

Усвоючергу,громадяни,не сильновникаютьвнюансиоподаткування,деклараційнатакісуми незаповнювали,врезультатічогоотримувалиповідомлення-рішенняздонарахуваннямиіштрафами.Плюсадмінштрафизанеподаннярічної декларації.

Як карають

ЯкзазначаєстаршийюристEterna lawКаринаПавлюк,найтиповішіпомилки,якідопускаютьсяприподачіподатковихдекларацій:
  • неправильнийрозрахунокПДФО;
  • неправильневизначеннябазиоподаткування;
  • пропускстроків для поданнядекларацій(1 травня поточногорокузапопереднійрік).
УразіякщогромадянинУкраїнинеправильнорозрахувавсумуподаткудо сплати,товінповинен:
  • абоподатиуточнюючий розрахунокісплатитисумунедоплатиташтрафурозмірі3%відтакоїсуми,доподання уточнюючогорозрахунку;
  • абовідобразитисумунедоплатиускладідекларації,якаподаєтьсязазвітнийперіод,наступнийзароком,вякомувиявлено факт заниженняподатковогозобов'язання,збільшененаштрафврозмірі5%відтакоїсуми,звідповіднимзбільшеннямпоточноїсумиподатку.

"Найчастіше відповідальність настає за заниження податкових зобов'язань. В разі такого порушення платник податків зобов'язаний сплатити саме податкове зобов'язання, а також штраф (25% за перше і 50% за повторне порушення протягом 3 років). Окрема відповідальність може наставати за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації", – говорить Шовак.

Реклама

Занесплатуподаткумайноплатника податківможебутипередановподаткову заставу.Операціїзтакиммайномбуденеобхідноузгоджуватизподатковимиорганами.Крімтого,несвоєчаснасплатаподатковихзобов'язаньможепризводитидо додатковихштрафів(10%або20%сумизобов'язань),анасумуподатковогоборгувпевнихмоментпочинаєнараховуватисяпеня.

Відповідальністьзаподатковіправопорушення(недекларуваннядоходів,заниженняподатковихзобов'язань)не залежитьвіднаявності вини.Томуне має значеннячи бувумиселуплатника податківвприховуваннідоходівабовінпростоприпустився помилок.У всіхвипадкахфінансовавідповідальністьнастаєводнаковій мірі.

ЗасловамиШовака,платникможелишепом'якшитивідповідальність,якщосамостійновиявитьіусунепомилки.Присамостійномувиправленніпоказниківдеклараціїштрафстановитиме3%або5%сумизаниженихподатковихзобов'язань.

"Якщо дії платника податків привели до недоплати в бюджет сум в істотних розмірах (на даний момент це 881 тис. грн.), то наявність умислу матиме значення, але вже в рамках кримінального провадження у справі про ухилення від сплати податків", - кажуть юристи.

Докримінальноївідповідальностіможутьпритягти тількизаумиснеухиленнявідсплатиподатків.
Нагадаємо,ранішевУкраїнізбиралисяввестиобов'язкові декларації для всіх громадян, але цього поки не сталося.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти