Експерт Генрі Лу: "Інвестиції потрібно робити в речі, які ви вивчили"

16 грудня 2018, 03:00

Христина Коновалова

Світовий експерт з інвестицій в стартапи і блокчейн-проекти розповів "Сегодня", як правильно робити інвестиції в цифрові проекти, в чому секрет стійкості економіки Сінгапуру в кризу і чого чекати від майбутнього

АмериканецьГенріЛу-світовийекспертз інвестиційвстартапиіблокчейн-проекти.Аналітикприїхавдо Києваякспікернабізнес-форумInvest SummitірозповівLiferead,якправильноробитиінвестиціївцифровіпроекти,вчому секретстійкостіекономікиСінгапурувкризуічогочекативідмайбутнього.

Сінгапур зробив найкращу в світі пропозицію бізнесу

Реклама

Світпереживаєрядсвітовихірегіональнихкриз.АлеекономікаСінгапурупримудряєтьсязалишатисясильною.У чомусекретстабільностівкризу?

Світова криза2008 року іекономічнийспадвЄвропів2011 році несповільнили зростаннявАзії,особливовКитаї.АнайбільшимиторговимипартнерамиСінгапуруєКитайіГонконг.СінгапурзавждибуввідомийякголовнийфінансовийцентрнаСході.Цейстатускраїнанаочнопідтримуєзарахуноквиробництваобладнанняіполегшенняміжнародноїфінансовоїдіяльності.Іприцьомудержавазалишаєтьсяпрогресивною,сумлінноюінейтральною.

У 2016 роцітемпизростанняекономікиСінгапурускоротилисядосемирічногомінімуму-1,8%.Ітодівлада вирішиларозробитиновуконцепціюповерненнядостатусу"сінгапурськогодива".Зокрема,говорилипропосиленняміграційноїполітики,скороченняформатуглобалізаціїекономіки,зменшенніприбутковогоподаткуз27%до19%,спрощеннязаконівдляновихвенчурнихфондів.Щобулореалізованоічи допомогловоноростуекономіки?Розкажітьпро найцікавішідосягненняостанніхдвохроків.

Заразнайвищеподаткове навантаженнястановить22%.Прицьомурезидентикраїнимають0%податокнаприрісткапіталу.Ця перевагаприростукапіталузацікавила багато інвестиційнихфірмікомпаніїпереїхаливСінгапур.Аджеважкозробити кращу пропозицію.

Якщожговоритипроблокчейн,точітканормативнабаза,атакожнейтральнийідобрешановнийстатусСінгапурудозволивбагатьомазіатськимблокчейн-проектамстворитифондивСінгапурі.Цедопомагаєфондамзабезпечуватихорошийприрісткапіталу.Тим більшещо,токениможутьвизначатисяякцінні папери.ФондивжепротестуваливикористанняблокчейндлярозрахункунаСінгапурськійфондовійбіржі.Томувидаютьсяліцензіїзметоюпроведенняблокчейн-обмінів.

Цифрова економіка — що отримають люди

Реклама

ДобробутСінгапурубагато в чомузалежитьвідторгівлі.АлесьогоднііснуєглобальнаконфронтаціявпитанняхторгівліміжСШАіКитаєм.ЯкекономікаСінгапуруможезахиститисебевідризиківторговихвоєнміжсвітовимигігантами?

Сінгапурволієзберігатинейтральнийстатус.Томуне думаю,щоекономікакраїнисильнопостраждаєвідторговоївійни.Явважаю,щобільшекраїнзмушенібудутьвчитисяуСінгапурутого,якзалишатисянейтральними.ОскількискладнобудезробитивибірміжСШАіКитаєм.АджеКитайстаєвсебільшпотужним,івсебільшевсвітізалежитьвідзростанняКитаю.

Сьогоднісвітзнаходитьсянапорозіцифровоїекономіки.Чи єувлади Сінгапуруімісцевихпідприємствбаченнятого,яке місцепосяде країнавновомусвіті?Якіперевагиотримаєекономікасвітувідпереходудоцифрового форматуіякі проблемипотрібноподолати?

Країназнаходитьсявавангарді змін.Астолицябулавизнананайрозумнішиммістомвсвіті.Вважаю,щоцифровіплатежі,облікта ідентифікаціядозволяютьсуспільствуставатиефективнішим.Томузавдякицифровізації,можутьбутиствореніновібізнес-моделі.Місцеваторгівлястанебільшгнучкоюіактивною.Врезультатіжителізможутьотримувативигодувідскороченнявитрату часіігрошах,колипотрібнобудевирішуватибудь-якіщоденнізавдання.

Уявіть,щовиподорожуєтенагромадськомутранспорті,івідразужоплачуєтеоренднуплату,страховкуітовари,оскількивсеавтоматизованоіоцифровано.Потенціалдляекономіїчасуігрошейнеобмежений,іцеможнавикористовуватидлязростанняекономіки.

Інвестиції сьогодні — як правильно вкладати

Реклама

Для багатьох стає ясно, що збереження коштів в класичних інструментах – дорогоцінних металах, інвалюті, депозитах, акціях компаній, нерухомості – не захищає від криз. Тому такі інвестиції не можуть бути безпечними, якщо інвестувати довгостроково. Ви є фахівцем в області інвестицій в децентралізовані проекти і маркери. Чи можете розповісти про інвестиції в криптовалюти? Багато людей бояться, що ці валюти будуть зламані кібершахраями або швидко впадуть в ціні. А якщо ми говоримо про децентралізовані проекти, то які області зараз актуальні, вигідні і перспективні, щоб робити в них інвестиції?

В тренді
Лоукостер SkyUp оголосив про "позапланові" рейси для заробітчан
SkyUp відкриє новий напрямок до Туреччини в грудні

Про якийсаметривалийтермінвартоговорити?Наприклад,золотонепоганопроявилосебепід час кризи,аалмазищекраще.

Акції та облігації показали себе не так добре. А ось децентралізовані валюти в основному являють собою товари в цифровому форматі. Багато з них поки не мають великих можливостей. Але всі вони в майбутньому можуть використовуватися в багатьох додатках. Якщо ви вірите в те, що світ стане в майбутньому цифровим суспільством, то важливо відстежувати проекти, які підвищують ефективність платежів, займаються перевіркою записів, підключають пристрої в сегменті "інтернет речей" і т. д. Тобто, якщо суспільство приймає ці цінності, то токени з часом будуть оцінені і цифрова економіка сформується належним чином.

Ащобне побоюватисякрадіжкишахраїв,требадотримуватисятехнологіїбезпеки.Аджезазвичайшахрайствовідбуваєтьсянаособистомурівні.Хакерибільшецікавляться"гарячими"гаманцями,якіпідключенідоінтернету.Майженеможливовкраститокени,якізберігаютьсяна"холодних"гаманцях,відключенихвідінтернету.

Якщоговоритипроволатильністьцифровихвалют,звичайно,їхкурсбудезмінюватисядеякийчас,першніжстанебільш-меншстабільним.Алетребарозуміти,щостабільністьприходитьіз залученням до процесубільшогочислакористувачів.

Заразнелегкознайтипроекти,демаркериз часомбросливціні.Томуябзапропонуваввивчитипропозиціїпроектівівпідсумкувибратикількапроектів,якіможутьвиявитисянайбільшцікавими.Алепершніжробитиінвестиції,вартовивчитиціпроектиглибше.Поспілкуватисязучасникамипроекту.Не боятисяставити складні запитання.За підсумкомможнаприйматирішення,робитиінвестиції.Такийпідхіднічим невідрізняєтьсявідоцінкиризиківіперспективбудь-якогоновогобізнесуістартапів.

Диверсифікуємо інвестиції, рятуючись від ризиків

Реклама

Якпростілюдиможутьправильносформуватисвійінвестиційнийпортфель?Чи потрібноїмдиверсифікуватиінвестиційнінапрямки?Якінішіможутьбути-чи важливобалансуватиінвестиціївцифрову(криптовалюти,стартапи)ітрадиційнуекономіку(акціїкомпаній,метали,нерухомість)абокращевикористовуватиінструментивисокогоризикуісподіватисяотримативеликийдохідпротягомкороткогочасу?Якимиповиннібутимінімальніінвестиціїдляінвестицій?

Якправило,портфельінвестиційзалежитьвідвікуінвестора.Вцілому,можнавибиратибільшвисоківідсоткивакціях,абошукатиневисокіставкивоблігації,абоможнавивчатименшризиковіактиви.Якщоінвесториперебуваютьу віці20роківіпроживаютьвСША,такимлюдямрекомендують80%коштіввкладативакціїта20%вбільшбезпечніактиви.

Взагалі,можнавиділити3-5%активівдлянабагатобільшризикованихактивів,такихяккриптовалютааборинокforex.Ціваріантиможутьматимаксимальнийризик,алеіможнаотриматимаксимальнувинагороду.Правда,передтим,яквходитивтакіінвестиції,потрібнорозібратисявінвестиціях, які вас цікавлять.

Тим більше,щокриптовалютнийринокне схожийнаінші,традиційнівидиінвестицій.Томуябрадивінвестуватитакусуму,якубулобне шкодавтратитивразіфорс-мажорів.Алецясумане повиннабутинастількивеликою,щомоглобзіпсуватинастрійнавесьдень,якщогрошізникнуть.

Інвестиції і майбутнє

На вашу думку,якігалузібудутьактуальніібезпечнічерез5-10років?Якзвичайнілюдиможутьслідуватицимтенденціям,щобзбільшитисвоїзаощадження?

Зверніть увагу на популярність продуктів і їх перспективи. Вивчаючи проект, задайте питання: чи використовують люди ці послуги і продукти? Багато проектів blockchain дають великі обіцянки, але досягнувши певного рівня, чи можуть вони йти далі? Facebook не має значення, якщо ним не користуються люди. "Тесла" не має значення, якщо ніхто не купує автомобілі. Якщо ніхто не використовує базовий продукт, не варто туди вкладати гроші. А ще інвестори повинні інвестувати тільки в те, що добре знають. Тому почніть вивчати речі, в які ви хочете інвестувати.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти